Hardloopestafette 2022 BAX2Give: “Voor een laatste wens zet je alles in beweging”

BAX advocaten belastingkundigen zet zich al jaren op een sportieve manier in voor het goede doel. Door het organiseren van een hardloopestafette die gedurende twee dagen continu, dag en nacht, doorgaat, is dit jaar geld ingezameld voor de Stichting WensAmbulance Oost-Nederland. Deze stichting maakt het mogelijk dat voor ernstig zieke of terminale patiënten toch een laatste wens in vervulling gaat. Nog één keer naar zee, naar een voetbalwedstrijd of nog één keer naar huis. De herinneringen (memories) die dan gemaakt worden, zijn indrukwekkend. Om die reden heeft de hardloopeditie van 2022 van BAX2Give de titel: “Make Memories”.

Op 18 en 19 juni hebben 60 lopers een route van 250 kilometer afgelegd vanuit Bielefeld in Duitsland richting Enschede en via de Achterhoek naar Doetinchem. De route voerde door een heuvelachtig landschap met veel hoogtemeters en veelal onverhard terrein. De deelnemende 60 lopers moesten flink afzien onder het motto “Voor een laatste wens zet je alles in beweging”.

Op zondag 19 juni om 16.30 uur arriveerden de lopers weer in Doetinchem waar familie, vrienden en sponsors hen met groot applaus en bloemen ontvingen. Namens de organiserende stichting BAX2Give maakte Bjorn Harbers bekend dat het recordbedrag van maar liefst € 45.270,30 bij elkaar was gelopen door de deelnemers. Een geweldige financiële opsteker voor de Stichting WensAmbulance Oost-Nederland.

fotograaf Simon Schutter

Gemeentelijke regelingen

Regelingen op een rij mei 2022

Kortingen, toeslagen en bijdragen. Maar wanneer kan men wat, hoeveel en van wie krijgen. Dat is niet altijd duidelijk. Daarom een overzicht van alle regelingen.
Wijkplatform Groot Driene | regelingen voor inwoners met een “kleine” beurs

Gemeentelijke regelingen
De gemeente kent verschillende regelingen. Deze kunnen per gemeente verschillen. Meer informatie over voorwaarden, actuele bedragen en hoe aan te vragen krijgt u:
• in Hengelo bij het zorgloket en op www.hengelo.nl Voor de drie gemeenten kunt u ook kijken op www.berekenuwrecht.nl

Collectieve zorgverzekering bij Menzis
Deze zorgverzekering verzekert meer en kost minder.
Al verzekerd bij Menzis, dan kan men elk moment gebruik maken van de collectiviteit. Niet verzekerd bij Menzis! Aan het eind van het jaar is overstappen mogelijk. Kijk hiervoor op www.gezondverzekerd.nl

Bijzondere bijstand
Er zijn kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is. Het moet gaan om noodzakelijke kosten die men door persoon- lijke (individuele) omstandigheden niet uit het lage inkomen kan betalen en die men nergens anders vergoed krijgt.
Tot en met december 2022 kan eenmalig een energietoeslag aangevraagd worden. Zie voor meer informatie www.hengelo.nl/energietoeslag.

Individuele inkomenstoeslag
Wie minimaal drie jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft en tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd is en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering, heeft eenmaal per 12 maanden recht op een inkomenstoeslag.

Studietoeslag
Wie een studie volgt en daarvoor een tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) of studiefinanciering (WSF) krijgt. En die als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat is naast de studie bij te verdienen, kan studietoeslag aanvragen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
De gemeentelijke belastingen zijn: onroerendezaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing. Met een laag inkomen en geen vermogen kan men kwijtschelding krijgen. Kijk hiervoor op www.gbtwente.nl. Voor de hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Soms lukt dat niet zonder ondersteuning. U kunt dan voor informatie en advies bij de gemeente terecht.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Als geldtekort in een gezin een belemmering is om de kinderen te laten sporten of aan muziekles of een creatieve cursus mee te laten doen, dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur uitkomst bieden.Aanvragen kan alleen door een intermediair. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Speciaal voor Hengelo
(je hebt een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm) Het Kindpakket in Hengelo bestaat uit:
– een jaarlijkse bijdrage voor schoolkosten voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar;
– het krijgen van een (gebruikte) fiets. Maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste twee jaar voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar;
– een bijdrage voor zwemlessen. Maximaal twee maal per kind tot en met 17 jaar dat niet over een KNZB zwem- diploma beschikt. De bijdrage geldt voor zwemlessen in het Twentebad en bij zwemschool Zin in Zwemmen;
– een kledingbon, eenmaal per schooljaar voor kinderen tot en met 17 jaar;
– een identiteitskaart, eenmaal in de vijf jaar;
– één computer/laptop, eenmaal in de vijf jaar per gezin met
schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar;
– een bijdrage voor vakantie activiteiten, eenmaal per jaar; o een bijdrage voor educatieve of maatschappelijke activiteiten. Een bijdrage voor sportieve of culturele activiteiten van kinderen kan aangevraagd worden bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur;
– gratis lidmaatschap van de speel-o-theek.

Vanuit het Sport- en cultuurfonds kunnen volwassenen de volgende bijdragen krijgen:
– een bijdrage voor sportieve-, culturele-, educatieve-, recreatieve- of maatschappelijke activiteiten;
– gratis abonnement bij de bibliotheek van Hengelo.

Landelijke regelingen Heffingskortingen
www.belastingdienst.nl

De Belastingdienst verstrekt heffingskortingen. Dit zijn kortingen op betaalde belasting. Elke heffingskorting kent eigen voorwaarden.

– Inkomensafhankelijke combinatiekorting.Voor de werken de ouder met kind met de leeftijd tot en met 11 jaar.
– Algemene heffingskorting.Voor elke belastingplichtige.
– Arbeidskorting.Voor wie een inkomen uit werk heeft.
– Ouderenkorting.Voor wie de AOW-leeftijd heeft bereikt.
– Jonggehandicaptenkorting.Voor wie een Wajong-uitkering krijgt.

Toeslagen  www.toeslagen.nl
Bij de Belastingdienst/Toeslagen zijn drie toeslagen en één budget te krijgen.
– Huurtoeslag. een bijdrage in uw huurlasten.
– Zorgtoeslag. een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
– Kinderopvangtoeslag. een bijdrage van de overheid in de kosten van kinderopvang.
– Kindgebonden budget. Een bedrag voor kinderen naast de kinderbijslag. De hoogte van het budget hangt af van het inkomen van de ouder(s), het aantal kinderen en hun leeftijd. Daarnaast is er voor de alleenstaande ouder met tenminste één kind jonger dan 18 jaar een bijdrage van de alleenstaande ouder-kop.

Waterschapslasten  www.GBLT.nl
Jaarlijks kan men (gedeeltelijk) kwijtschelding vragen voor een tweetal waterschapslasten: de verontreinigingsheffing en voor de ingezetenenomslag. Kwijtschelding bij de gemeente betekent niet automatisch ook kwijtschelding bij het water- schap. De normen van het waterschap zijn strenger.

Studiefinanciering en tegemoetkoming WTOS   www.DUO.nl
Er bestaat recht op studiefinanciering voor jongeren tussen 18 en 30 jaar oud die een voltijds beroepsopleiding volgen. Scholieren van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming gaat in op de eerste van het kwartaal volgend op die waarin je 18 jaar bent geworden.

Persoonsgebonden Budget (PGB)   www.SVB.nl
Naast ‘zorg in natura’ kan men een PGB aanvragen. Een PGB is een geldbedrag waarmee men zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kan inkopen die men nodig heeft. Men kan een PGB krijgen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar ook vanuit de Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Men kan een PGB aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kinderbijslag  www.SVB.nl
Wie in Nederland woont of werkt en een kind heeft, kan kinderbijslag krijgen. De kinderbijslag is voor kinderen tot 18 jaar. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag uit.

Dit is een uitgave van de gemeente Hengelo, sector sociaal. Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo

U kunt ook hieronder klikken voor het overzicht van de gemeente [openen in een nieuw tabblad.]
Pagina 1
Pagina 2

gemeente logo's

Vakantiespelen breidt uit

 

Op steeds meer plekken in Hengelo kunnen kinderen spelen in de laatste twee weken van de zomervakantie. Dat komt door een grote groep vrijwilligers. Er worden allerlei dingen ondernomen met de kinderen: van naar het bos gaan tot een zeskamp.

Kinderen kunnen naar de locaties De Tempel in Groot Driene, de Hengelose Es, de Dichtersbuurt en Nijverheid.
Op elke locatie is een gedreven groep vrijwilligers. Zij bedenken het programma , bereiden het voor en voeren het uit”, laat de organisatie weten.
Meehelpen als vrijwilliger?
Info: 06-17020877.

(Hengelo’sWeekblad, 21 juni 2022 )

Bestrijden illegale verhuur

‘Laten zien dat we bestraffen’
Er moet een lik-op-stukbeleid komen voor overtredingen waarbij woonhuizen worden opgekocht en ingezet voor illegale kamerverhuur. Dat stelt gemeenteraadslid Jeffrey Scholten van BurgerBelangen. Hij heeft de burgemeester gevraagd in hoeverre daar juridische mogelijkheden voor zijn.
Gerard Smink Hengelo

In Groot Driene speelde onlangs de kwestie van illegale kamerverhuur. Advocaat Joni Eliya verhuurde in strijd met de regels die in deze stad sinds 2019 gelden kamers aan Poolse, Roemeense, Spaanse en Portugese arbeidsmigranten aan de Anna Bijnsstraat en de Anton van Duinkerkenstraat.
Na een sommatie van de gemeente om deze illegale verhuur te staken, bleek Eliya een tijd lang onbereikbaar voor de gemeente. Uiteindelijk gaf hij alsnog gehoor aan de eis. Het pand aan de Anna Bijnsstraat, een doodnormale tussenwoning, staat nu op de reguliere woningmarkt te huur voor een bedrag van maar liefst 1790 euro.

Te coulant
We zijn in Hengelo veel te coulant. Bij constatering van illegale kamerverhuur, wordt de pandeigenaar eerst per brief geïnformeerd dat de woning niet voldoet aan het bestemmingsplan. Als de situatie onveranderd is gebleven, dan volgt er een last onder dwangsom en daarna wordt pas de dwangsom verbeurd. “Dat moet anders”, aldus Jeffrey Scholten. Scholten zegt te begrijpen dat het in bepaalde situaties een nette oplossing is, „maar ik vind ook dat wij als stad moeten laten zien dat ernstige overtredingen direct moet worden bestraft met een boete. Ieder weldenkend mens weet dat je niet zomaar een woning kan gebruiken voor kamerverhuur of deze kan onderverhuren.
Natuurlijk kan er in minder ernstige situaties nog wel worden gekozen voor een last onder dwangsom.”

Woonfraude
In meerdere gemeenten wordt een bestuurlijk boete gebruikt als er sprake is van woonfraude. Scholten: „Professionele verhuurders kunnen bij herhaling in een periode van twee jaar zelfs een hogere boete opgelegd krijgen. Nu zou ik graag willen weten wat de mogelijkheden en eventuele juridische obstakels zijn om dit ook in Hengelo te kunnen invoeren. Ik hoop dat de burgemeester er iets mee doet.”
Raadslid Scholten verwijst met name naar de gemeente Amsterdam, waar ze ‘woonfraude’ al bestraffen met boetes die oplopen tot 21.750 euro. De bestuurlijke boete geeft lik op stuk, als een woning wordt gebruikt voor illegale kamerverhuur of onderverhuur, voor het uitvoeren of mogelijk maken van criminele activiteiten en zogenoemde ‘fakesituaties’ waarbij de feitelijke situatie van bewoning niet overeen komt met wat het moet zijn.
Sinds anderhalf jaar kunnen professionele verhuurders die voor de tweede keer de regels uit de Amsterdamse Huisvestingsverordening overtreden binnen twee jaar, een twee keer zo hoge boete krijgen.

(Tubantia 20 juni 2022 )

groepsfoto Wijkracht JMZ team

Wijkracht JMZ-café Hengelo. Jonge Mantelzorgers krijgen hun eigen ontmoetingsplek!

Een plek waar jonge mantelzorgers kunnen samen komen, chillen, ervaringen uitdelen, films kijken en meer. Die plek was er nog niet in Hengelo, maar volgens onderzoek van ‘De Denktank’, is hier wel behoefte aan. Wie anders dan Wijkracht JMZ pakte deze wens meteen op en opende het allereerste JMZ-café Hengelo.

Een ontmoetingsplek voor jonge mantelzorgers in Hengelo, die was er nog niet. Wijkracht JMZ vond dat hier wat aan moest gebeuren en opent elke vierde dinsdag van de maand de deuren aan de Mozartlaan 161 van 16:00 tot 18:00 uur voor jonge mantelzorgers.
‘Wij vinden het belangrijk dat er een plek is voor jongeren waar zij met lotgenoten gezellig kunnen bijkletsen, ontspannen en vooral even andere dingen kunnen doen dan mantelzorgen,’ zegt Jolien te Hennepe , coördinator van Wijkracht JMZ. ‘Daarom starten wij dit JMZ-café. Een laagdrempelige plek voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar. We hebben de leeftijd zo breed mogelijk gehouden tijdens deze JMZ-café zodat de jonge mantelzorgers kunnen leren van de ervaringen van de oudere jongeren. Op deze manier kunnen de jonge mantelzorgers elkaar helpen, denken we.’

Een ontmoetingsplek voor jong en oud
Het JMZ-café zal ook thema middagen organiseren waar een bepaald onderwerp aan bod komt die herkenbaar is voor jonge mantelzorgers.
‘We willen eerst kijken hoe het JMZ-café gaat lopen en hopen natuurlijk dat het gaat groeien en de jonge mantelzorgers ons weten te vinden.’ zegt te Hennepe. ‘Geleidelijk aan willen we bij succes ook meer kijken naar gastsprekers, (jonge) vrijwilligers die het JMZ-café tot een nog mooier iets kunnen maken.

Elke vierde dinsdag
Het JMZ-café is iedere vierde dinsdag van de maand van16:00 tot 18:00 uur aan de Mozartlaan 161. Nieuwsgierig? Houd dan de sociale media van Wijkracht JMZ in de gaten of mail naar: jmz@wijkracht.nl

groepsfoto Wijkracht JMZ team

Rommelmarkt in de Kasbah op zaterdag 18 juni 2022

 

Belangstellenden kunnen voor vijf euro nog een verkoopplek reserveren voor de rommelmarkt bij de Kasbah hobbywinkeltjes. Die is op zaterdag 18 juni van 10 tot 14 uur. “Uiteraard zijn de winkeltjes ook geopend. Daar vind je allerlei zelfgemaakte artikelen, spulletjes uit grootmoederstijd, sieraden, kaarten en tweedehands kleding”, laat de organisatie weten. Aanmelden kan op donderdag of vrijdagmiddag bij Kayou, Eendengang 12 , van 13.30 tot 16.30 uur.

(Hengelo’sWeekblad 14 juni 2022 )

Oranje Fonds stelt 600.000 euro extra beschikbaar voor verbinding in buurten

Het Oranje Fonds ziet dat er grote behoefte is aan ontmoeting en verbinding in buurten na twee jaar van lockdowns en afstand houden. Dit blijkt uit een rondgang onder diverse buurtinitiatieven.
Daarom stelt het Fonds onder de noemer Reuring in de Buurt een bedrag van 600.000 euro beschikbaar voor buurtorganisaties die dit mogelijk willen maken.

De steun is bedoeld voor het organiseren van buurtevenementen die buurtgenoten met elkaar verbinden.
Organisaties kunnen vanaf 1 juni een aanvraag doen bij het Oranje Fonds via oranjefonds.nl/reuring, hier zijn ook de criteria en voorwaarden te vinden.

 

Natuur en Milieu Overijssel zoekt bomenliefhebbers voor basisscholenproject “van zaadje tot boom”

Na een succesvolle pilot gaan dit jaar 23 basisscholen in Overijssel van start met het project “Van zaadje tot boom”. In dit project verzorgen leerlingen hun eigen boompje. Natuur en Milieu Overijssel zoekt bomenliefhebbers, -specialisten of -kenners die de basisscholen willen inspireren en begeleiden. Als zogenaamde bomenconsulent bied je de scholen prachtig lespakket aan van lesbrieven, werkbladen en educatieve filmpjes en begeleid je de leerlingen in het traject “van zaadje tot boom”.

Educatief project
Met het educatieve project worden kinderen op een interactieve manier betrokken bij het onderwerp bomen. Zo leren ze wat een boom nodig heeft om goed te kunnen groeien en hoe ze een boom goed kunnen verzorgen. Ook ontdekken ze waarom bomen zo belangrijk zijn voor een gezonde aarde en voor onze eigen gezondheid. Op de Nationale Boomfeestdag op 10 november 2022 gaan de door de leerlingen opgekweekte boompjes de grond in.

De bomenconsulent
Bomenconsulenten zijn vrijwilligers die de scholen begeleiden in het educatieve project. “De ideale bomenconsulent kan leuk vertellen over bomen en neemt kinderen mee in de wondere wereld van bomen en het belang van bomen”, aldus coördinator Peter Adema van Natuur en Milieu Overijssel. Voor aankomend bomenconsulenten staat een interessante training en inspiratiesessie op het programma. Interesse om boomconsulent te worden of wil je meer weten? Neem dan contact op met Peter Adema via p.adema@natuurenmilieuoverijssel.nl. Het project loopt van juni 2022 tot en met november 2022

Iedereen een boom
Het project “Van zaadje tot boom” is onderdeel van het Overijsselse “Iedereen een Boom” dat als doel heeft 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel te planten. Deze actie is de provincie Overijssel in 2018 gestart met een heel simpel doel: één boom voor elke inwoner van Overijssel. We willen dus toe naar 1,1 miljoen bomen. Iedereen kan meehelpen om die 1,1 miljoen te bereiken. Je kunt reeds geplante bomen aanmelden op de website iedereeneenboom.nl. Hier vind je ook meer informatie over de actie en handige plant-tips.

Eindbedrag Rijden voor Geluk voor de WensAmbulance Oost-Nederland

WensAmbulance Oost-Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk. De stichting heeft als doel de laatste wensen van (pre-)terminale patiënten en langdurig zieken mogelijk te maken door passend liggend vervoer te bieden.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een dagje naar het dorp waar je geboren bent, met de familie een weekendje weg, naar de dierentuin, de Alpe d’HuZes, nog een keer de zee ruiken, naar een voetbalwedstrijd. Het lijkt zo normaal, we stappen in de auto, op de fiets of in de trein en gaan richting ons uitje maar voor een (pre)terminale patiënt of langdurig zieke is dit meestal niet meer haalbaar, vooral niet als je afhankelijk bent van liggend vervoer.

We zijn geraakt en trots dat zoveel mensen onze stichting zo’n warm hart toedragen, niet alleen tijdens deze mooie rit, maar ook bij de markt met alle bijbehorende activiteiten. En wat te denken van al die ondernemers die hun steun gegeven hebben met de spaarpottenactie en alle maanden voorbereiding die er in hebben gezeten om dit voor elkaar krijgen om een geweldig pinksterweekend neer te zetten.

Met allemaal samen is er een geweldig bedrag van €12.777,34 opgehaald! We zijn er stil van.
Hiermee kunnen we maar liefst 32 wensen uitvoeren voor laatste wensen van (pre-)terminale patiënten en langdurig zieken.

We kunnen niet iedereen bij naam noemen, want dan gaan we vast mensen vergeten, dus weet dat dit voor jullie allemaal geldt: Lieve toppers van Rijden voor Geluk, dank jullie wel! 😍 maar ook de Haaksbergsche Schutterij voor het aanbieden van deze prachtige locatie.
En de volgende datum op 27 & 28 mei editie 2023 is alweer bekend dus zet hem in de agenda, voor een spectaculair pinksterweekend in Haaksbergen.


Heeft u ook een wens voor uw dierbare kijk dan op wensambulance.nl

Motetten van Bach in Kristalkerk 3 juni 2022

Klassieke muziek in de Kristalkerk komende vrijdag.
Vrijdag 3 juni om 20 uur wordt de Kristalkerk in Hengelo gevuld met aardse klanken en lichte akkoorden en bezingt Consensus Vocalis drie motetten van Bach. De zestien zangers van het professionele koor Consensus Vocalis brengen samen met organist Sander van den Houten, contrabassist Erik Olsman onder leiding van Klaas-Jan de Groot de helft van Bachs motetten ten gehore.
In de tijd van Bach waren motetten eigenlijk achterhaald, uit de tijd. Het moderne hoogtepunt van de kerkdienst werd gevormd door de cantates die meer ruimte boden voor orkestrale ouvertures, concertante koren en koralen etc. Motetten waren armeluismuziek geworden en van Bach werd ook niet verwacht dat hij eigen motetten zou schrijven. Desalniettemin behoren de motetten tot het beste van zijn vocale oeuvre.
Vrijdag 3 juni 20 uur, Kristalkerk Hengelo. Entree: € 22,50.

www.consensusvocalis.nl

(Hengelo’sWeekblad 31mei 2022 )