Nieuwsarchief 2009

23 december 2009

Prettige kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

____________________________________________________________________________

9 December 2009

Spring! Peuterspeelzalen verlaagt de tarieven

Spring! Peuterspeelzalen verlaagt vanaf januari 2010 de tarieven. Ouders, van wie een kind nu al staat ingeschreven, hoeven de maand december van dit jaar zelfs helemaal niets te betalen. Deze voordeeltjes zijn mogelijk gemaakt doordat de overheid extra geld beschikbaar heeft gesteld voor het peuterspeelzaalwerk.
De overheid vindt het belangrijk dat kinderen naar de peuterspeelzaal gaan omdat ze daar spelenderwijs voorbereid worden op de basisschool. Bovendien komen mogelijke achterstanden er snel aan het licht en beschikken peuterspeelzalen over instrumenten om die weg te werken.
Ouders betalen per kind een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Die ouderbijdrage kan voor ouders een drempel zijn om hun kind aan te melden. Daarom heeft de overheid besloten dat die bijdrage fors omlaag gaat.
Informatie over peuterspeelzalen in Hengelo of aanmelding is te vinden op www.springhengelo.nl of is te verkrijgen via telefoonnummer 074-2553065.

————————————————————————————————————————————————————–

2 december 2009

Op 31 Oktober j.l. is in de Kasbah-Tempel een talentenjacht Groot Driene Got Talent georganiseerd voor jongeren van 4 tot en met 12 jaar.Hieronder de videoverslagen.

___________________________________________________________________________

30 november 2009

KOE breidt uit; de  7e locatie opent haar deuren in Groot Driene.

Hengelo-Kinder Opvang Esrein (KOE) opent de deuren van haar 7e locatie in het schoolgebouw van de Driener Marke in de wijk Groot Driene. Aangezien het aantal kinderen uit Groot Driene dat momenteel al gebruik maakt van de opvanglocaties van KOE groeit, denkt KOE dat er voldoende  behoefte bestaat aan een vestiging binnen de wijk. Er zullen 24 kindplaatsen beschikbaar zijn voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de vestiging zal geopend zijn van 7.30 uur totm18.30 uur. De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar en biedt plaats aan 20 kinderen. De buitenschoolse opvang is uitsluitend toegankelijk voor kinderen van de Drienermarke, de Akker, het Kompas, de Stiepel en de Zevensprong.

De locatie Groot Driene zal in het eerste kwartaal van 2010 geopend worden. Met als streefdatum 1 maart.

Kinder Opvang Esrein zal een intensieve samenwerking aangaan met de 2 peuterspeelzalen De Drienermaatjes en Het Akkertje. Dit betreft een specifiek aanbod voor kinderen van 2 tot 4 jaar in het kader van Vroeg- en Voorschoolse Educatie op basis van de VVE_methode Piramide. Dit samenwerkingsproject staat onder regie van de gemeente Hengelo en wordt nog verder ontwikkeld door SPRING! Peuterspeelzaalwerk en KOE. Ten behoeve van een goede doorgeleiding van kinderen naar het basisonderwijs en een goed naschools activiteitenaanbod zal er een intensieve samenwerking zijn met het basisonderwijs en het wijknetwerk Groot Driene.

Er zal voor alle ouders die belangstelling hebben voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in Groot Driene een informatieavond georganiseerd worden. Tevens zal zodra de verbouwing en inrichting gereed is KOE een inloop voor ouders en andere belangstellenden organiseren. Deze data zullen worden vermeld op de website van Kinder Opvang Esrein en SPRING! Peuterspeelzaalwerk.  Ouders die zich willen aanmelden kunnen contact opnemen met de afdeling Klant & Relatie op telefoonnummer 074-2553111 of het inschrijfformulier op www.kinderopvangesrein.nl downloaden, invullen en opsturen naar antwoordnummer 1660, 7550 WB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.

____________________________________________________________________________

20 november 2009

Workshops jeugd Groot Driene

Aankomende weken starten er verschillende workshops voor kinderen 12 jaar en ouder in Groot Driene. De projectgroep Jong in Groot Driene organiseert deze workshops in samenwerking met Scala Jeugd- en Jongerenwerk. De jongeren kunnen snuffelen aan graffiti,salsa/zumba en hip hop/breakdance. De workshops zijn verdeeld over 4 bijeenkomsten in of bij buurtcentrum de Tempel, zijn gratis en worden gegeven door professionele docenten, Op 18 november om 15.30 uur begint de workshop graffiti, op 20 november start om 15.30 uur de workshop salsa/zumba en om 19.30 uur de workshop hip hop/brteakdance. Aanmelden kan via r.oostendorp@scalawelzijn.nl of bel tel. 06-14132375.

____________________________________________________________________________

17 november 2009

Beste theaterliefhebbers!

Op 10,11 en 12 december speelt theatergroep “de Rederijkers ” haar voorstelling “BAAS UBU ” van Alfred Jarry. Wij nodigen U hiervoor van harte uit. Een grappig toneelstuk van meer dan honderd jaar oud, maar nog zeer actueel. In deze productie hebben  bijna alle spelers één of meerdere rollen en dit beloofd een heel spektakel te worden!

voor meer informatie zie ook de site: www.theatergroepderederijkers.nl

___________________________________________________________________________

5 november 2009

___________________________________________________________________________

3 november 2009 : Laatste nieuws. (rectificatie en wijziging.)

De vrijwilligersclub Drienerstede geeft elke week op Maandagavond en Vrijdagmiddag 2 uur les en begeleiding in het beheersen van de computer voor normaal huishoudelijk gebruik, zoals het verzenden van e-mails, foto’s bewerken, berekeningen uitvoeren in Excel. Brieven schrijven in Word enz. enz.
De lessen worden gegeven door ervaren computermensen in het ontmoetingscentrum Drienerstede Klein Driene en eventueel geheel naar persoonlijke wens aangepast.

Tijden : Maandagavond  19.00 uur en om 20.00 uur
Vrijdagmiddag  14.00 uur en 15.00 uur.

De koffie is gratis.
Ons e-mail adres is : drienerstede@home.nl
De heren W. Lucassen en G. Heinink kunnen ook benaderd worden.

____________________________________________________________________________

28 oktober 2009

 

___________________________________________________________________________

27 oktober 2009 : Computerclub Drienerstede
Mozartlaan
Hengelo.

De computerclub Drienerstede geeft vanaf heden op Maandagavond , 2 uren
begeleiding en ondersteuning in het beheren van de computer en zijn programma’s.     Zoals Internet, E-mailen, Word, Excel en Publisher.

De begeleiding gebeurd door ervaren computermensen
(die zich vrijwillig beschikbaar hebben gesteld.)

Wij hebben de beschikking over de nieuwste computers bestuurd door zowel
Windows XP als Windows Vista.

Vanaf 19.00 uur t/m  22,00 uur.
Alles op basis van persoonlijke wensen.
Drienerstede@home.nl

P.S. De vrijdagmiddag is vervallen.

____________________________________________________________________________

22 oktober 2009

Nieuwe brochure 55plus…..bewegen dus seizoen 2009-2010 en de brochure sociëteiten/ontmoetingsruimten 2009-2010.

………lees verder bij  ” Welzijn & Zorg ”  onder  “Welzijn Ouderen ” ……..

____________________________________________________________________________

15 oktober 2009

Vliegenzwammen in Groot Driene

Een bewoner van Groot Driene stuurde ons foto’s van een veldje met veel vliegenzwammen!  Kijk voor meer foto’s onder  “fotoboek”.

____________________________________________________________________________________________________

8 september 2009

Borden met advies om eenden niet te voeren bij Swafertvijver geplaatst

De gemeente heeft aan de schouwers uit Groot Driene in 2008 een budget (IBOR) beschikbaar gesteld dat besteed moest worden aan ‘t uitvoeren van voorstellen die de openbare ruimte verfraaiden.Uit de voorstellen die zijn gedaan heeft ‘t Bewonersplatform Groot Driene en gemeente een selectie gemaakt.  Een voorstel dat al uitgevoerd is betreft de instelling van de werkgroep netheid (zwerfvuil opruimen rondom ‘t winkelcentrum Groot Driene).’t Tweede voorstel was ‘t plaatsen van borden bij de Swafertvijver waarop met tekst en beeld duidelijk gemaakt wordt dat ‘t verstandig is om eenden niet te voeren. Vandaag zijn er op 3 plekken borden geplaatst bij de vijver.

_________________________________________________________________________________________________

4 september 2009

Het Dienstencentrum ‘t Swafert beschikt sinds 7 augustus over een gloednieuw biljart

Dit is mogelijk gemaakt door het wijkplatform Groot Driene dat de nodige gelden hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

Foto: het nieuwe biljart wordt ingewijd door 2 leden en de secretaris van de biljarrtclub ‘t Swafert onder goedkeurend oog van de voorzitter en de penningmeester.

Met dank aan het Wijkplatform Groot Driene

__________________________________________________________________________________________________

27 augustus 2009: Basisschool De Stiepel zoekt vrijwilligers

“Wij willen graag in contact komen met bewoners van Groot Driene, die bereid zijn om op vrijwillige basis hand en spandiensten te verrichten voor onze school.
We denken aan bijvoorbeeld tuinonderhoud, pleinonderhoud, kleine reparaties binnen en buiten de school.
Onze hoop is gevestigd op gepensioneerden die het leuk vinden iets om handen te hebben en in overleg werkzaamheden te doen.”

Kijk ook hier bij de pagina van de Stiepel

foto: Geiten op de binnenplaats van basisschool De Stiepel

————————————————————————————————————————————————————–

Augustus 2009

Informatieavonden over Luchthaven Twente augustus en september 2009

Luchthaven Twente: compacte luchthaven in het groen
Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede hebben een voorkeur uitgesproken voor een Structuurvisie gebaseerd op een compacte luchthaven in het groen. Die biedt de beste kansen voor een economisch sterker en duurzamer Twente. Een definitief standpunt bepalen de betrokken partijen in de tweede helft van 2009 na inspraak en overleg.

Inspraak

Zoals u eerder in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, duurt de inspraakperiode van 3 juli tot en met 11 september 2009. In die periode liggen het besluit, de structuurvisies, de MER en de andere onderliggende stukken ter inzage in gemeentehuizen in Twente. Na de tervisielegging worden alle inspraakreacties door VTM behandeld en opgenomen in een zogenaamde reactienota. In het najaar wordt de reactienota samen met het advies van de commissie MER ter besluitvorming voorgelegd aan de betrokken partijen waarna besluitvorming plaatsvindt door de gemeenteraad van Enschede, Provinciale Staten van Overijssel en het Rijk.

Informatieavonden

Komende week worden informatieavonden over de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. georganiseerd. U kunt vragen stellen, uw mening geven en ook ter plekke uw zienswijze indienen. Wij nodigen u graag voor deze avonden uit.
Hieronder een overzicht van plaatsen en data:

Plaats Datum Tijd Vorm
Hengelo, Stadhuis,Burgemeester Jansenplein 1 24 aug ‘09 19.00 – 22.15 uur Trefpunt Hengelo.Informatiemarkt voor en na de avond.Gespreksavond van 19.30 uur tot 22.15 uur.
OldenzaalDans- en Partycentrum Rouwhorst,Ootmarsumse-straat 9 25 aug ‘09 18.00 – 22.00 uur Informatiemarkt voor en na de avond.Gespreksavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Enschede,Stadhuis, Langestraat 24 26 aug ‘09 16.00 – 21.00 uur Informatiemarkt. Om 19.00 en 20.00 uur ruimte voor vragen.
Nordhorn (Dtsl)Kulturzentrum “Alte Weberei”,Kokenmühlenstraße 27 aug ‘09 19.00 – 21.00 uur Presentatie VTM; vragen en statements van Landkreis en aantal Duitse gemeenten.
DinkellandStadhuis,Nicolaasplein 5 31 aug ‘09 19.00 – 22.00 uur Informatiemarkt voor en na de avondGespreksavond start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
LosserStadhuis,Raadhuisplein 1 2 sep ‘09 19.00 – 21.30 uur Idem

Alle stukken kunnen worden ingezien op http://www.vliegwieltwente.nl

Inhoudsopgave:

Informatieavonden over Luchthaven Twente augustus en september 2009

Deze nieuwsbrief is een initiatief van Vliegwiel Twente Maatschappij i.o.

————————————————————————————————————————————————————–
25 augustus 2009

Gratis proefles Zumba in Wijkcentrum De Tempel Groot Driene

lees verder op

————————————————————————————————————————————————————–

 

Knelpuntenfietstocht fietsersbond
Op zaterdag 5 september 2009 organiseert de fietsersbond afdeling Hengelo een knelpuntenfietstocht voor genodigden uit de gemeenteraad en de media.U kunt een routebeschrijving van de knelpuntentocht vinden op www.fietsersbond.nl/hengelo

————————————————————————————————————————————————————–
Reaktie op artikel


————————————————————————————————————————————————————–
1 augustus 2009
De Kasbah heeft een eigen website ! www.kasbah.nu

————————————————————————————————————————————————————–

Uit tctubantia , dinsdag 21 juli 2009.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

zie voor informatie over De Tempel

_______________________________________________________________________________________________________________________________

29 juni 2009

Afgelopen zaterdag , 27 juni, werd op ‘t oud ATC veld aan de Sportlaan Driene, het jongerenspektakel JONG IN GROOT DRIENE ,voor  jongeren van 12 t/m 16 jaar gehouden.
Zie ook de aankondiging hieronder.
Videoreportage:

—————————————————————————————————————————-

Wijkvolleybaltoernooi 20 juni

Het wijkvolleybaltoernooi in Groot Driene Zuid is a.s. zaterdag (20 juni) aan de Nicolaas Beetsstraat. Het begint om 13.00 uur.
Als u tijd heeft nodig ik u hierbij van harte uit om even te komen kijken.

—————————————————————————————————————————-

14 juni 2009

—————————————————————————————————————————-

10 Juni 2009

Kasbah presenteert Kunst Festival zaterdag 13 juni 2009

De Kunstwerkgroep in de Kasbah brengt voor de tweede keer een kunstfestival in de Kasbah met dit jaar als thema:
theater en fotografie.

Het festival wordt feestelijk geopend om 14.00 door “Het Langspeelorkest”.  Daarna zijn “Theatergroep Roest”, “de Gildebroeders”, improvisatie-theatergroep “Raak” en “Umtata” te zien op verschillende locaties. Tijdens het festival zijn er doorlopend fotopresentaties.

Het Langspeelorkest brengt op clowneske wijze met een onmogelijk instrumentarium het geluid van de 20er jaren.

Theatergroep Roest brengt de gehele middag -onder de Kasbah- spectaculaire performances met de vier elementen als basis.
De verschillende performances zullen samen één verhaal vormen.

Toneelvereniging “de Gildebroeders”, al sinds hun oprichting in 1943 een begrip in Hengelo, speelt de eenacter
“Op zoek naar Bello” van de auteur Bert Kaag.

Improvisatiegroep ‘Raak’ laat onder leiding van Jus Roelofs een improvisatievoorstelling zien waarbij de inhoud van de scenes
door het publiek wordt bepaald.

Voor muzikale omlijsting zorgt Umtata, een indrukwekkende combinatie van theatrale performance en percussie.

Het jaarlijks terugkerende Kasbah Kunst Festival wordt door de Kunstwerkgroep georganiseerd met als doel kunst in de gebouwde omgeving te brengen. Door de bijzondere architectuur van de Kasbah kan deze gebruikt worden als “dak” waaronder activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit jaar dient de Kasbah als decor en coulissen voor theatervoorstellingen en fotopresentaties.

Iedereen is van harte welkom in de Kasbah op as. zaterdag 13 juni van 2 tot 6 !
[14.00 opening bij de Tempel, Booggang 2 – Groot Driene- Hengelo]
De toegang is gratis, er zijn hapjes en drankjes.

—————————————————————————————————————————-

26 mei 2009

HET BEWONERSPLATFORM GROOT DRIENE ZOEKT EEN NIEUW DAGELIJKS BESTUUR

Het bewonersplatform Groot Driene is een soevereine afdeling binnen de ‘Stichting Driene’. In het Bewonersplatform zijn zelfstandige organisaties vertegenwoordigd (zie Bewonersplatform Groot Driene). Het dagelijkse bestuur kan niet van uit de organisaties zijn. Maar nooit kan een organisatie meerdere functies bekleden. Een neutraal bestuur van buitenaf maar wel personen uit Groot Driene zal de activiteiten en de visie vergroten.
De functie van de voorzitter is het voorzitten van 4 vergaderingen van het Bewonersplatform en twee vergaderingen van het Wijkaandachtsteam.
De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen van het Bewonersplatform Groot Driene. Verder de jaarstukken en het bijhouden van de statistieken.
De penningmeester maakt de jaarstukken en samen met de secretaris de subsidieaanvraag voor het Bewonersplatform Groot Driene.
De ‘Stichting Driene’ als rechtspersoon houd de rekeningen bij van het wijkbudget en het  Inrichtingsbudget openbare ruimte (IBOR). Tekeningbevoegd is voor beide rekeningen altijd drie personen. Iedere cheque moet door twee personen getekend worden.
Het dagelijkse bestuur zal door bestuursleden van de ‘Stichting Driene’ goed worden ingewerkt en als nodig ook begeleid worden.
De drie personen van het dagelijkse bestuur zijn door  ‘Stichting Driene’ verzekerd voor eventuele aansprakelijkheid.
Bent u geïnteresseerd kunt u zich melden op het aders:

Bewonersplatform Groot Driene
’t Swafert 149, 7552 ZS Hengelo

—————————————————————————————————————————-

“Sportieve Samenwerking voetbal vereniging Juliana’32 en scholen”.
Op 17 en 23 April werd er door voetbal vereniging Juliana’32 en Cluster Sport van de gemeente Hengelo voor groepen 5 t\m 8 van Basis Scholen “Het Kompas” en “HSV” een Sport & Spel dag georganiseerd. De reden voor deze twee dagen is dat de Gemeente Hengelo en Juliana’32 kinderen naast het laten bewegen ook kennis wil laten maken met de mogelijkheden van de Sport Vereniging.

Onder het motto “Samenwerken” werden onder begeleiding een tiental activiteiten gedaan waarbij kinderen als groep elkaar moesten helpen om tot het gewenste resultaat te komen. Naast de opblaasbare hindernis baan was er ook tijd voor een korte rondleiding om te laten zien wat Juliana’32 zoal te bieden heeft. Zo is er voor kinderen een leuke speeltuin en een jeugd honk dat een prachtig onderkomen is voor activiteiten zoals tafeltennis, (voetbal) video’s kijken en (computer) spelletjes spelen. Dankzij de inzet van vrijwilligers van Juliana’32, enthousiasme van de kinderen en het mooie weer kan er terug gekeken worden op twee schitterende sportieve dagen van samenwerking.

—————————————————————————————————————————-

30 april 2009

Feestelijke opening voetbalkooi.

voor foto’s klik hier

—————————————————————————————————————————-

24 april 2009

Feestelijke opening voetbalkooi.

Op 29 april is het zover. De voetbalkooi aan de Jan Prinsstraat in Groot Driene wordt feestelijk geopend. De officiële epening is om 12.30 uur door wethouder Janneke Oude Alink. Daarna gaat het voetbaltoernooi om de South Side cup van start. Ook zijn er andere activiteiten. Zo is er een springkussen en zijn er basketbalactiviteiten. U bent van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen.

De opening met een feestelijk tintje is een initiatief van het bewonersplatform Groot Driene, Scala Jeugd en het Jongerenwerk en de gemeente Hengelo. Behalve dat we er een leuke dag van maken, staan we stil bij het belang van voldoende speelgelegenheid voor de jeugd. De voetbalkooi is daarom een speellocatie om trots op te zijn!

————————————————————————————————————————–

13 maart 2009

Feestelijke opening pannakooi.

video-verslag

11 maart 2009

Opening Pannakooi.

De pannakooi van Groot Driene is inmiddels geplaatst.Om dit onder de aandacht te brengen van de bewoners van Groot Driene organiseert de pannakooiraad een feestelijke opening voor de gehele buurt.Allen worden uitgenodigd  op vrijdag 13 maart 2009 van 15.30 – 17.30 uur op ‘t schoolplein van het Kompas.                                                                                                        Voor U als bewoner zal er een kop koffie/thee klaarstaan en voor de jeugd tussen 10 – 12 jaar & 13-16 jaar wordt er een pannatoernooi georganiseerd.Deelname is gratis.

————————————————————————————————————————-

8 maart 2009

Zonnige start van de werkgroep Netheid.

Jongeren en begeleiders van de werkgroep Netheid

Afgelopen zaterdagmiddag ging de werkgroep Netheid voor de eerste keer aan de slag om ‘t zwerfvuil rondom ‘t winkelcentrum op te ruimen. De zonnige weersomstandigheden veraangenaamden de werkzaamheden. Gekleed in veiligheidshesje en uitgerust met een grijper, handstoffer, blik en een vuilniszak ging men aan de slag.

2 Jongeren onder begeleding van 1 volwassene.

Namens de winkeliersvereniging stelde C1000 ruimte  beschikbaar om de schoonmaakspullen op te slaan en een container om  na afloop de gevulde vuilniszak in te gooien.

———————————————————————————————————————————–

4 maart 2009

De werkgroep Netheid gaat aan de slag.

De werkgroep Netheid gaat vanaf a.s. zaterdag , 7 maart , elke zaterdag aan de slag met ‘t opruimen van zwerfvuil rondom ‘t winkelcentrum Groot Driene. Tussen 16 uur en 18 uur zal een groep bestaande uit 2 jongeren (vanaf 12 jaar) en 1 volwassen begeleider bezig gaan met ‘t opruimen. De jongeren ontvangen hiervoor een vergoeding.                                                          De werkgroep Netheid valt onder het Bewonersplatform Groot Driene en wordt gefinancierd met geld uit ‘t Inrichtingsbudget Openbare Ruimte (IBOR). Dit budget heeft de gemeente  ter beschikking gesteld van de wijken waar schouwers (vrijwilligers, zie www.hengelo.nl) werkzaam zijn.                                                                                                                                                   Op dit moment hebben we 4 groepen jongeren en 5 begeleiders.                                              Contactpersoon namens Bewonersplatform Groot Driene : A.van den Berg (groot.driene@gmail.com).

———————————————————————————————————————————–

4 Maart 2009
Korte meditatiecursus “De lente rond”


Op  woensdag 8 april 2009 start er een allround meditatiecursus,
begeleid door Cily Zengerink.
Lente is een veelbelovende tijd. De dagen worden langer en we gaan
de lichtgevende kracht van de zon meer en meer voelen.
Het is een tijd om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen.
Deze cursus zal je daarbij helpen!

De avonden geven verdieping aan je leven. En geven je een nieuwe impuls.
Meditatie is bedoeld om tot ontspanning, helderheid en inzicht te komen.
En vooral om te genieten van wie je werkelijk bent!

In deze cursus zullen we bezig zijn met:
Ademhalingsmeditatie, loop-meditatie, dynamische meditaties en
visualisaties.
Het gaat erom dat je meditatie gaat toepassen in je dagelijks leven.
En dat je levenskracht toeneemt, zodat je leven verrijkt wordt.

Data: 08-04, 15-04, 22-04, 06-05, 13-05 en 20-05-2009.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
Plaats: Boomgaard 15, 7552 JT Hengelo (meditatieruimte Kasbah).
Investering: 110 Euro.

Informatie: www.alleenjezelfzijn.nl
Tel.nr.  074-2506476  /  06-16412779 .

—————————————————————————————————————————–

2 maart 2009

Openbare Basisschool Drienermarke.

OPEN HUIS OP DONDERDAG 12 MAART VAN 16.00 UUR – 18.00 UUR.

U BENT VAN HARTE WELKOM.

PC Hooftlaan 200

(zie onder JEUGD verwijzing naar website van OBS Drienermarke)


—————————————————————————————————————————–

Nieuws van Drienerstede.                                        10 februari 2009
De Computergroep voor ouderen.

Op 4 Februari 2009 zijn de nieuwe computers aangekomen en geïnstalleerd in onze lesruimte het ontmoetinglokaal in de Drienerstede.( Mozartlaan 135)

Hier geven we op Maandagavond en Vrijdagmiddag uitgebreid les in het beheren van de computer.
Alles wordt behandeld van Elektronische berichten versturen( E-mail), tot aan
het maken van kerst- en verjaardags-kaarten .
Om al deze vaardigheden onder de knie  te krijgen hebt U nu de beschikking over de modernste Computers en Software (Programma’s).
Wij kunnen u nu wegwijs maken in Windows XP als ook  in Windows-Vista.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Eventuele gegadigden kunnen zich  telefonisch aanmelden bij :
Dhr. Wim Lucassen     074 – 24 24 178   of
Dhr. Gerard Hennink   074 – 24 32 699
U kunt ook op één van de genoemde avonden zo eens komen kijken.


de oude computers                                   de nieuwe computers

——————————————————————————————————————-

5 februari 2009

Open Kunstgrastoernooi
Van 2 t/m 8 maart 2009 houden wij weer ons Open Kunstgrastoernooi
(eventueel met voorweekend 28 februari en 1 maart 2009).
Wij willen u hierbij uitnodigen deel te nemen aan ons Toernooi.
Het lijkt ons een uitstekende gelegenheid dit toernooi te zien als voorbereiding op de
competitie.
We denken dat veel tennissers graag willen weten hoe men de winterperiode is doorgekomen,
en op welke onderdelen misschien nog wat extra training nodig is.
We verwachten wederom een grote inschrijving, dus wacht niet te lang met opgeven, want
we schrijven in op volgorde van binnenkomst.
Er zal gespeeld worden in een poule-systeem in de categorieën 4, 5, 6, 7, 8 en 9 in de
disciplines Heren Enkel, Dames Enkel, Heren Dubbel, Dames Dubbel en Gemengd Dubbel.
Spelers met een speelsterkte 8/9 moeten 17 jaar of ouder zijn, of mee willen doen
in de overige categorieën.
Bij weinig inschrijvingen in een categorie kunnen in overleg met de bondsgedelegeerde
categorieën samengevoegd worden.

U kunt zich inschrijven via ons e-mail adres:
toernooicommissie@tcgrootdriene.nl onder vermelding van alle benodigde gegevens,
of op www.toernooi.nl.

Wij zien u graag op ons toernooi.
Namens de toernooicommissie,
Riekie Nijland, tel.  074-2429440  en Ton Klarenberg, tel.  074-2909075 .

——————————————————————————————————————-

30 Januari 2009

INSPIRATIE-CYCLUS
Op dinsdagavond 24 februari 2009 gaat er een Inspiratie-cyclus van start.
In een wekelijks samenzijn ga je aan de hand van een eigen thema bezig met
een verandering in je leven.
Het gaat erom dat je je gaat thuisvoelen in de verandering.

Het kan gaan om kleine of grote veranderingen: het aangaan van nieuwe
vriendschappen, een talent of gave ontwikkelen, verandering in je werksituatie,
je interieur veranderen, een koor oprichten.

Misschien weet je niet welke verandering je zou willen, in je leven.
Ook dat is goed. Deze cyclus zal je helpen op een natuurlijke manier verandering
toe te laten in je leven.

Onze mind en onze gedachten weerhouden ons vaak van nieuwe stappen in ons
leven.
En toch is daar vaak het verlangen, een sterke wens een nieuwe beweging in ons
leven te laten ontstaan.

We gebruiken visualisatie- en meditatie-oefeningen.
Meditatie-ervaring is niet nodig.

Ons uitgangspunt is: “Ik geef mij over aan de kracht van verandering”.

Start: dinsdagavond 24 februari 2009.
7 bijeenkomsten van 19.30 – 21.30 uur
(24 febr.  03 mrt.  24 mrt.  31 mrt.  07 april  14 april  21 april).
Plaats: Boomgaard 15, Hengelo (Groot Driene).
Investering: 120 Euro

Wil je meer weten, neem gerust contact op:

Cily Zengerink
trainer/coach

www.alleenjezelfzijn.nl
tel.074-2506476 /  06-16412779
e-mail info@alleenjezelfzijn.nl
website:  www.alleenjezelfzijn.nl

——————————————————————————————————————-

Hengelo Ov. 20 Januari 2009.

s’Middags om 17.15 uur was een ieder die een bedrag toegewezen had gekregen voor buurtactiviteiten uitgenodigd ten Stadhuize.
Om uit handen van Wethouderster Mevr.. Janneke Oude Alink het hun toegekende bedrag in ontvangst te nemen.
Onder het genot van een algehele ongedwongen en gezellige sfeer onder de genodigden werden de diverse geselecteerden naar voren geroepen.

De Senioren PC- club Drienerstede ( drienertstede@home.nl)
mocht uit handen van de wethouderster Mevr. Janneke Oude Alink een voucher van € 6500.- in ontvangst nemen.
De penningmeester Dhr. G. Hennink nam deze taak graag op zich.
Wij kunnen nu naar de laatste stand der dingen de mensen vertrouwd maken met het computer gebruik.
De zeer kleine financiële bijdrage mag geen bezwaar zijn de gratis koffie is uiteraard inclusief.
Wij geven geen “les” maar begeleiden u, tijd speelt geen rol het eindresultaat moet zijn dat de cursisten vertrouwd zijn geraakt met hun computer.

Hopelijk komt u ook eens langs.
Tot ziens.

——————————————————————————————————————-

16 januari 2009
Computerlescentrum PC SENIOR verzorgd computercursussen aan 55 – plussers

De persoonlijke aandacht, doordat maximaal 5 cursisten tegelijk les krijgen, valt zeer goed bij zowel de cursisten als de docenten.
De vele positieve en enthausiaste reacties zorgen ervoor dat PC Senior zich kan verheugen op nog steeds toenemende belangstelling. Een greep uit ons cursusaanbod:
Basiscursus, Word, Word-plus, Internet en e-mail, Exel, Fotobewerking, Foto’s op CD en DVD plaatsen.

Nieuw is onze “opfriscursus”
Heeft u de fijne kneepjes van het werken met de computer vergeten of lukt het niet zoals u graag zou willen, dan is deze cursus iets voor u.
In 2 lessen wordt uw geheugen weer opgefrist.
In de eerste les wordt de basiscursus behandeld en in de tweede les krijgt u informatie over internet en e-mail.

Voor informatie of een inschrijfformulier voor een cursus kunt u kontakt opnemen met onze coördinator:
de heer Roelof Bril, Hennepstraat 56, 7552 DN Hengelo, tel.  074-2422748
Bij geen gehoor de heer Joop de Rouw (docent)  074-2919810

——————————————————————————————————————-

14 januari 2009
Computerlessen in het ontmoetingscentrum Mozartlaan 135

Voor 55 plussers worden er “computerlessen” verzorgd in het ontmoetingscentrum Mozartlaan 135.

Wij maken de mensen vertrouwd met het gebruik van computers.
Vooral op het gebied van Internet,e-mailen, foto’s naar kleinkinderen versturen en ontvangen
betalingsverkeer per computer en het ontwerpen en maken van bv. leuke kaarten enz.. enz..
Natuurlijk wordt ook aandacht besteedt aan Word,Excel en andere grote programma’s.

Er nog steeds plaats voor nieuwe mensen.

Door een beschikbaar gesteld bedrag van de Gemeente Hengelo
(uitreiking door de Burgemeester ten Stadhuize op 20 Jan. a.s.)
beschikken we straks over de modernste machines en Software.
De lessen worden gegeven op Maandagavond en op Vrijdagmiddag.

Voor meer informatie kunt u mailen met : Dhr.G.Hennink,  g.hennink@home.nl

——————————————————————————————————————-

Nieuwjaarsdag 2009

Op nieuwjaarsdag kon er op de vijver bij ‘t Swafert geschaatst worden.Waar dan ook dankbaar gebruik van werd gemaakt.Terwijl er hier en daar nog restanten van ‘t vuurwek  van de avond daarvoor opgeruimd werden, waren anderen al druk aan ‘t schaatsen.Het videoverslag kunt U ook zien door hier te klikken: