Archief

NB. Dit zijn archief teksten uit 2008, deze zijn niet actueel !

Vanaf 1997 is geprobeerd in Groot Driene een Bewonersplatform op te richten. Hieruit is de Stichting Driene ontstaan die het autonome Bewonersplatform Groot Driene coördineerde.

De stichting Driene is in het jaar 2000 opgericht en heeft al het een en ander georganiseerd. De resultaten werden in het WIJKNIEUWS GROOT DRIENE meegedeeld.
Deelnemers van het Bewonersplatform waren:

Cliëntenraden Thuiszorg Zuid Oost,
Bewonersverenigingen ’t Swafert, De Kasbah en De Nijhofnoobers
‘Stichting Driene’ afdeling Bewoners Groot Driene en Bewoners van St. Joseph Groot Driene,
Verenigingen van Huiseigenaren De Grundel en Wilmskamp,
Buurtkring Driene,
de afdeling Groot Driene van de Hengelose Bouwstichting Ons Belang,
Verkeersouders Gr. Driene.
Verder aanwezig de Stichting Huurdersbelangen St. Joseph.

Inmiddels zijn zowel het platform Groot driene als de stichting Driene opgeheven, onder dit archief willen wij de informatie laten bestaan, want deze site is ontstaan op initiatief van het PLatform Groot driene.

NB. Dit zijn archief teksten uit 2008, deze zijn niet actueel !

Antwoorden op veelgestelde vragen:
Bewonersplatform – Belangenbehartiging
Bewonersplatform Groot Driene

Het Bewonersplatform Groot Driene bestaat uit organisaties die in de straten, flats, buurten, wijk of in geheel Driene de belangen van bewoners behartigen (verenigingslid of abonnee met in-spraak).
* Als bewonersplatform betekent dit dat in naam van de wijk voorbesprekingen plaats vinden met organisaties die in de wijk Groot Driene actief zijn.
* Door de wetgeving is dit in de verschillende situatie anders geregeld. Dat betekend de belangen van een vereni-ging van huiseigenaren geheel anders zijn dan die van een organisatie voor huurders van één corporatie. Vrije onge-bonden bewonersorganisaties kunnen ook alleen de mensen op zich vertegenwoordigen.
* Hoe organisaties werken en wat zij voor prioriteiten stellen vullen de besturen zelf in. Dit gebeurd gevraagd en ongevraagd. Tegelijk probeert het Bewonersplatform belangenorganisaties wegwijs te maken of de mensen regels en wetten duidelijk te maken.
* Welke taken de organisaties in de wijk op zich nemen, kunnen zij zelf besluiten en aangeven.

Bewonersorganisaties en Bewonersplatform:
De bewoners in Groot Driene hebben uiteenlopende ideeën van belangenbehartiging en wat bewonersorganisaties of het Bewonersplatform kan doen. Als met organisaties die in de wijk actief zijn gesproken wordt, trekken deze zich heel vlug terug op hun beleid. Dit is hun recht te besluiten en uit te voeren. Het doel van de bewonersorganisaties leggen zij zelf vast en hun besturen bepalen hoe dit wordt uitgevoerd. Het bewonersplatform is onder de paraplu van de ‘Stichting Driene” een autonome en zelfstandige organisatie die zelf besluit wat zij voor activiteiten ontwikkelt.

Belangenbehartiging:
De belangenbehartiging van mensen wordt in een statuut van de vereniging of stichting die is opgericht aangegeven. Vooral is het belangenbehartiging voor mensen die wonen in een gebied en die verte-genwoordigd worden door een vereniging of stichting. Dit is dus geen politiek of het controleren van uitvoerende organen.
* De politiek neemt besluiten en moet de taken van de belangenorganisaties niet overnemen of met commentaar voorzien. Dit geschiedt met de opmerking dat men gekozen is. Besturen van de overheid zijn in Nederland niet ge-kozen maar benoemd.
* Ambtenaren of medewerkers van organisaties of bedrijven voeren dan de taken uit.
* In een vereniging of stichting zijn de mensen gekozen.
* Bewonersorganisaties of belangenbehartigers zijn geen actiegroepen of organisatoren voor een controle van mensen.

Gemeente
Bebouwing (bestemmingsplan):
De bebouwing in de wijk bepaalt de gemeente. Door de wetgeving is het wel mogelijk zonder vergunning bijbouwsels te bouwen. Informatie hierover verstrekt de gemeente. Corporaties en ande-re verhuurders kennen hier hun beleid.
* De gebouwen in de wijk zijn eigendom van organisaties, bedrijven of particulieren. Hoe deze hun huizen onderhouden is hun zaak. Jammer genoeg kan hier niet veel aan gedaan worden. Het Bewonersplatform heeft over bepaal-de gebouwen in de wijk contact met de eigenaar opgenomen en de gemeente Hengelo.

NB. Dit zijn archief teksten uit 2008, deze zijn niet actueel !

Gemeentebeleid:
De gemeente Hengelo stelt haar activiteiten en plannen voor in het Hengelose Weekblad en hierover wordt ook geschreven in de krant. Ook op internet kan men zich hierover informeren. Hier staan ook infor-matieavonden en inloopavonden vermeld met thema, tijd, dag en plaats.
* De folder ‘samenspel in communicatie’ is goed gemaakt en laat de burger geloven dat dit zo makkelijk is als hier beschreven. Maar op bladzijde zes wordt onder ‘Invloed” al verwezen naar de ‘handleiding interactief werken’. En bij het lezen van deze lectuur van 13 D4 haken meer dan de helft van de vrijwilligers af. De kloof tussen de politiek, ambtenaren en burgers wordt hier duidelijk.

Wijkinrichting:
Het openbaar groen en ander groen is van de gemeente, de corporaties (waar huurders apart voor betalen) of privépersonen. Gemeente, de corporaties en andere organisaties hebben ‘allen’ een beleid waar een prijskaartje aan vast zit. Privépersonen kunnen tot niets gedwongen worden, het is hun inzicht of smaak hoe de tuin wordt ingericht of onderhouden. Als u echt last heeft van een buur of medebewoner kunt u zich altijd tot de gemeente, corporaties of uw verhuurder melden.
* Het grijs of straten, paden en trottoirs en het onderhoud ervan onderliggen het gemeentebeleid. Bij klachten kun-nen de burgers in Hengelo deze op het wijktelefoon 2459 459 doorgeven. Over de afhandeling van de klachten verschijnen statistieken. Voor losliggende tegels en paden of straten die mankementen vertonen is de gemeente verant-woordelijk.

Verkeer:
Het verkeer en de daaruit ontstaande verschillende problemen ligt bij de gemeente en de politie (beide organisaties hebben hierover hun beleid).
* De 30 km zones zijn in 2004 aangelegd. Hierover heeft met het Bewonersplatform een voorgesprek plaatsgevon-den. Daarna is een plan opgesteld dat budgetgebonden was. Dit plan is in inloopavonden voorgesteld die door iedere burger bezocht kon worden (lage opkomst).
* De parkeerplaatsen worden door de gemeente, woningcorporaties of derden aangelegd. Het beleid bij de corpora-ties wordt vastgesteld met de centrale huurderorganisaties. Het gemeentebeleid wordt door de gemeenteraad beslo-ten. Verder houd de gemeente tellingen waardoor het beleid veranderd kan worden.
* De controle van verkeerdeelnemers is een zaak van de politie. Zijn er klachten over, bel dan de wijkagent of de politie. Bewonersorganisaties kunnen hier geen taak overnemen maar in Groot Driene zijn ook de stadswachten aanwezig.
* De kastjes die hier en daar met een kabel over de weg staan dienen voor verkeerstelling. Deze worden geregeld uitgevoerd. Vooral als verkeerswijzigingen hebben plaats gevonden is het van belang te weten hoeveel verkeer er nu bv. dagelijks langskomt.

NB. Dit zijn archief teksten uit 2008, deze zijn niet actueel !

Informatie – Publicaties – Website:
Informatie:
Het Bewonersplatform en de ‘Stichting Driene’ probeert over zijn activiteiten voor de bewoners in hun werkgebied, u te informeren. Deze informatie is vaak technisch en in juridische taal gegoten. Wij proberen u dit zo makkelijk mogelijk te maken en geven aan wat afkortingen betekenen. Nu kan men denken als zich zaken herhalen dat dit op gezeur lijkt maar het is de realiteit hoe lang iets kan duren tot het voor elkaar is gekomen. Ook dat is de werkelijkheid waar wij mensen mee moeten leren leven.
* Het is voor het Bewonersplatform en de ‘Stichting Driene’ duidelijk dat als men geen serieuze informatie meer kan en mag geven dat het vrijwilligerswerk voor velen beëindigd wordt
* Voor meer activiteiten zijn vrijwilligers nodig en mensen die iets op kleine- of grote schaal kunnen organiseren. De organisaties die in het Bewonersplatform zijn vertegenwoordigd geven aan als zij iets organiseren. Een onderkomen heeft het Bewonersplatform Groot Driene niet en het is de vraag of de bewonersorganisaties dit willen of kunnen realiseren.

Publicaties:
Als het Bewonersplatform informatie krijgt om openbaar te maken heeft zijn hiermee geen moeite. Dit geld ook voor de ‘Stichting Driene’. Het WIJKNIEUWS GROOT DRIENE wordt door het Bewonersplatform en de Stichting Driene uitgegeven. Het DRIENERPARK NIEUWS wordt door de ‘Stichting Driene’ uitgegeven en kan alleen in een abonnement ontvangen worden.
* Informatie over wat zich in de wijk afspeelt of welke activiteiten ontplooid worden moeten de organisaties en het Bewonersplatform bekend zijn. De publicaties, van de organisaties, zijn geen krant of weekblad omdat zijn niet vaak verschijnen.
* Hoe professionele organisaties werken maken zij zelf uit. Het bewonersplatform heeft van begin af aan geprobeerd professioneel te werken.

Kinderen – Jeugd:
Kinderen:
De gemeente Hengelo heeft de speeltoestellen gekeurd op de nieuwe regelgeving. Daarom zijn en-kele plekken leeg gehaald, maar hier komt nog wel weer een invulling voor terug. Speeltoestellen kunnen ook door wooncorporaties worden geplaatst. Dit geld ook voor banken. Organisaties met verschillende besluitstructuren en met een eigen beleid en budgetten. Op de eigen grond kan iedereen doen wat hij wil maar op de gemeentegrond heeft de gemeente het voor het zeggen. Het onderhoud brengt altijd lopende kosten met zich mee. Het bewonersplatform heeft meerdere tafeltennistafels geplaatst, met toestemming van de gemeente die eigenaar is en het onderhoud verzorgt. De scholen konden met behulp van het Bewonersplatform een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van nieu-we speeltoestellen [zie berichtgeving].
* De schoolpleinen van de scholen zijn over het algemeen vrij toegankelijk. Het is de gemeente Hengelo die subsi-dies geeft voor een hoge kwaliteit van de speelplekken. * [kinderen en jongeren] De speelvelden worden door de gemeente Hengelo aangelegd, ook hier is een beleid voor.
* [jongeren] In het voorjaar van 2005 heeft het Bewonersplatform Groot Driene door SCALA een onderzoek onder jongeren laten uitvoeren. Na veel klachten in de voorafgaande jaren kan men nu vaststellen dat er nauwelijks over-last bestaat door jongeren. Er komen wel klachten over de voetbalkooi binnen maar dit is vooral in het voorjaar, de zomer en het najaar. * [ouderen] Er liggen jeu de boules banen in Groot Driene maar er zijn ook oude banen weggehaald.
* Banken worden door de gemeente geplaatst en op privégrond zal dit door particulieren zelf gedaan moeten worden. Mocht iemand een bank aanbieden dan zal hiervoor altijd toestemming moeten worden aangevraagd bij de eigenaar dit ook i.v.m. het onderhoud.

NB. Dit zijn archief teksten uit 2008, deze zijn niet actueel !

Betrokkenheid met de wijk:
Helaas is er niet veel betrokkenheid van de burgers in Groot Driene met de wijk. Wij moeten met regelmaat vaststellen dat de opkomst bij vergaderingen geregeld door de gemeente, gering is. Dit kan bv. zijn een inloopavond. Alle organisaties die in het bewoners platform zitten laten zich altijd zien op dit soort avonden.

Openbaar vervoer:
Het openbaar vervoer heeft met alle overheidsinstanties te maken. De stadslijnen van Hen-gelo worden door de gemeente Hengelo met Connexion besproken. Dit gebeurt ieder jaar opnieuw.
* Als de nieuwe stadslijnen nadelig worden voor de wijk Groot Driene dan reageert het Bewonersplatform. Al het andere vervoer wordt door andere overheidsinstanties geregeld of uitbesteed.

Overlast:
Van overlast door dieren is de eigenaar verantwoordelijk. Het geeft buiten de hondenwacht geen controleinstanties. Overlast moet altijd bij de politie worden aangegeven (statistiek). Heeft men last van dieren dan kan men altijd de gemeente raadplegen. Dit kan ook bij de stadswacht worden doorgegeven.
* Hondenuitlaatterreinen zijn in 2004 in Groot Driene aangelegd. Hierover heeft met het Bewonersplatform een voorgesprek plaatsgevonden. Daarna is er een plan opgesteld dat budgetgebonden was. Dit plan is in inloopavonden voorgesteld die door iedere burger bezocht kon worden (lage opkomst). Alle andere overlast kunt u bij de gemeente bekend maken maar ook aan u verhuurder of een organisatie die u belangen behartigt.
* Voor graffiti hebben de gemeente Hengelo en Essent hun eigen beleid. Met beide organisaties heeft het Bewonersplatform contact.

NB. Dit zijn archief teksten uit 2008, deze zijn niet actueel !

Politieke organisaties:
Politiek:

De politiek bestaat uit meerdere onderdelen;
1. Het vertegenwoordigen en behartigen van belangen van de opgerichte politieke partij.
2. Het formulieren van teksten voor een partijprogram (algemene grondslag en inzich-ten) en verkiezingsprogramma’s (hoe de problemen in net die overheidssector en in het algemeen moeten worden opgelost).
3. De in een parlement zittende fracties en hun besluitvorming.
4. Politici die in een ambt geroepen of gekozen worden en uitspreken hoe zij problemen willen oplossen.

* Politiek in het algemeen is het beheren van belangen van de partij als vereniging. Maar tegelijk ook het aanbren-gen van alternatieven op de gang van zaken en de visie hoe een democratische rechtsstaat functioneren kan. Dit kan zich weerspreken maar een visie wordt tot iets concreets als er een lijn is.
* Politieke besluiten nemen volksvertegenwoordigingen en deze kunt u als burger maar ook alle organisaties alleen maar ter kennis aannemen. Iedere rechtspersoon kan tegen het besluit bezwaar indienen of naar afwijzing een rechter om een uitspraak vragen. Hierdoor ontstaat de jurisprudentie die een rechtstaat nodig heeft om de grondwet te handhaven en duidelijk aan te gaven wat kan en wat niet mag. Als deze besluiten worden uitgevoerd kan opnieuw ieder rechtspersoon een protest indienen of een rechter om een uitspraak vragen over de manier van handelen van de overheid.

Statistieken:
Statistieken worden bijgehouden en opgesteld om een inzicht te krijgen in problemen en algemene feiten om deze beter te begeleiden. Dit is van belang om een beleidsplan op te stellen en problemen op te lossen. Hier speelt mee of men deze alleen op feiten beziet of met een politieke bril. Het beleid van de overheid en alle andere instanties wordt bepaald door de gegevens die bij hen binnen komen. Om een goed beleid te voeren moeten de orga-nisaties ook de informatie van de bewoners hebben. Zo is het van belang dat ook bijna ongelukken worden gemeld bij de politie zodat deze in de statistiek kunnen worden opgenomen. Dit is ook van belang in alle andere gevallen die buiten de deur plaatsvinden.

Op zoek naar een huurwoning in Hengelo?
‘Wooninfo Hengelo’ helpt u daar graag bij St. Joseph Wonen, Woonpartner en Twinta Wonen bieden gezamenlijk ruim 15.000 woningen en bedrijfsruimten aan in de gemeente Hengelo. De drie verhuurders hebben een aantal jaar geleden de handen ineen geslagen en Wooninfo Hengelo op-gezet (voorheen: Huren in Hengelo). Dat betekent dat u zich slechts 1 keer hoeft in te schrijven. U schrijft u in bij Wooninfo Hengelo en niet bij de drie afzonderlijke verhuurders.
U kunt zich via de website www.wooninfohengelo.nl of bij de balie van een van de drie verhuur-ders inchrijven. Als u staat ingeschreven bij ‘Wooninfo Hengelo’ kunt u op het beschikbare wo-ningaanbod reageren. Dit kan zowel via de website of door het invullen van een woonbon in de ‘dé Weekkrant – Hengelo’s Weekblad’. Uw reactie moet uiterlijk op de maandag na het verschijnen van ‘dé Weekkrant – Hengelo’s Weekblad’ om 12.00 uur bij St. Joseph Wonen, Woonpartner en/of Twinta Wonen binnen zijn.

Als u wilt reageren op een woning, zijn de volgende criteria van toepassing:
1. Uw inkomen moet passen bij de huurprijs (zie de huurinkomenstabel op de website www.wooninfohengelo of in het Hengelo’s Weekblad)
2. Het aantal personen in uw huishouden moet passen bij het woningtype (zie de kolom ‘personen’ bij de advertentie van de aangeboden woning).

In bepaalde gevallen kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld, zoals een
WMO-indicatie of leeftijd.
Als er alle binnengekomen reacties verwekt zijn, kan worden bepaald wie voor een woning in aanmerking komt. De langst ingeschreven kandidaat die aan de criteria voldoet, wordt als eerste geselecteerd.

In sommige gevallen kan uw zoektocht naar een huurwoning sneller verlopen als u beschikt over een urgentieverklaring. Als u in aanmerking wilt komen voor zo’n verklaring, moet er sprake zijn van een acuut woonprobleem dat alleen kan worden opgelost door een verhuizing op korte ter-mijn. Wilt u weten of u voor urgentie in aanmerking komt, ga dan naar de website www.wooninfohengelo.nl of neem contact op met één van de verhuurders.

Heeft u een aangepaste woning nodig?

Als u vanwege een handicap en/of lichamelijke beperking niet goed meer kunt functioneren in uw huidige woning, kunt u een indicatie voor gelijkvloerse woonruimte aanvragen bij de gemeente Hengelo, afdeling WMO, Burgemeester Jansenplein 1, 1e verdieping, telefoonnummer (074) 24 59 131 begin_of_the_skype_highlighting (074) 24 59 131 end_of_the_skype_highlighting. Als u deze indicatie krijgt toegewezen, dan krijgt u automatisch een urgentieverklaring.
Op zoek naar een koopwoning in Groot Driene?
St. Joseph Wonen en THB hebben regelmatig woningen in Groot Driene in de verkoop. Een aantal van deze woningen worden aangeboden met Koopgarant. Dit is een koopvorm waarbij de koper een fikse korting krijgt op de marktprijs en een terugkoopgarant van de corporatie. Wilt u meer weten over het kopen van een woning met Koopgarant, neem dan contact op met de afdeling Makelaardij van St. Joseph Wonen (074-256 11 11) of stuur een e-mail naar verkoop@stjoseph.nl. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het actuele aanbod Koopgarant woningen dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar verkoop@stjoseph.nl Het actuele aanbod Koopgarant woningen is te vinden op www.wooninfohengelo.nl.

De koopwoningen van St. Joseph Wonen die zonder Koopgarant worden verkocht, worden aangeboden door THB Woonservices en Vastgoedbeheer. Kijk voor het actuele aanbod op www.thb.nl

NB. Dit zijn archief teksten uit 2008, deze zijn niet actueel !

St. Joseph Wonen:
Postbus 430, 7550 AK Hengelo
Bezoekadres P.Krugerstraat 44
Tel:256 1111 fax:074-2561122
Website www.stjoseph.nl
e-mail info@stjoseph.nl
maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

Woonpartner:
Postbus 483, 7550 AL Hengelo
Bezoekadres Marskant 21/23
Tel:247 7700 fax:974-2477710
Website www.woonpartner.com
e-mail postbus@woonpartner.com
maandag t/m vrijdag 8.00 tot 16.30 uur

Twinta Wonen:
Postbus 506, 7550 AM Hengelo
Bezoekadres Johannaweg 26
Tel:367 7373 fax:074-3673296
Website www.twintawonen.nl
e-mail info@twinta.nl
maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00


Wijkinrichtingen:
Buurt- Wijkcentrum

Een buurtcentrum dat niet commercieel werkt bestaat nauwelijks nog. Of diegene die het bedrijft moet een inkomen uit andere activiteiten ontvangen. In Groot Driene is de Tempel (dit is een stichting). Hier vinden veel activiteiten plaats voor heel Hengelo. Maar ook worden hier wel wijkgebonden activiteiten gehouden
* Bij het invullen van officiële documenten kan men geholpen worden door belangenbehartigingsorganisaties. De vakbond, ouderenorganisaties, kerken en andere belangenorganisaties verlenen deze hulp ook.
* Het computercentrum dat in andere wijken is gekomen kon in Groot Driene niet gerealiseerd worden omdat men geen passende ruimte kon vinden. Maar in het dienstencentrum ’t Swafert en de Korenbuurt zijn mogelijkheden voor ouderen om te leren omgaan met een computer.
* In Groot Driene wordt veel voor ouderen gedaan wat door Stichting Welzijn Ouderen Hengelo georganiseerd wordt. Deze activiteiten vinden plaats in o.a. het wooncentrum Humanitas, de Korenbuurt, het Dienstencentrum ‘t Swafert en in de Tempel.

Winkelcentrum (Winkels in Groot Driene)
Voor een toilet in het winkelcentrum heeft de bewonersorganisatie diverse pogingen ondernomen bij de eigenaar van het winkelcentrum. Maar helaas, men voelt zich hier niet aansprakelijk voor.
* Graag had het bewonersplatform een infohoek gezien ergens in het winkelcentrum, maar ook hier voor kregen zij geen toestemming.

Suggesties voor het wijkbudget

Er zijn veel suggesties gedaan voor het uitgeven van het wijkbudget maar de meeste waren geen eenmalige uitgaven, meestal gaat het erom dat er nadien nog wel onderhoud gepleegd moet worden. Het is dan wel van belang dat dit dan ook geregeld is.
* Voor het inrichten en onderhouden van een website voor Groot Driene zijn vrijwilligers nodig als deze er zijn zal zoiets mogelijk worden.
* Er wordt gevraagd om activiteiten voor kinderen en jongeren op de zondag te organiseren. Maar dit is een taak voor organisaties die hiervoor gespecialiseerd zijn.