Categoriearchief: Jeugd

Jeugd Nieuws

Gemeentelijke regelingen

Regelingen op een rij mei 2022

Kortingen, toeslagen en bijdragen. Maar wanneer kan men wat, hoeveel en van wie krijgen. Dat is niet altijd duidelijk. Daarom een overzicht van alle regelingen.
Wijkplatform Groot Driene | regelingen voor inwoners met een “kleine” beurs

Gemeentelijke regelingen
De gemeente kent verschillende regelingen. Deze kunnen per gemeente verschillen. Meer informatie over voorwaarden, actuele bedragen en hoe aan te vragen krijgt u:
• in Hengelo bij het zorgloket en op www.hengelo.nl Voor de drie gemeenten kunt u ook kijken op www.berekenuwrecht.nl

Collectieve zorgverzekering bij Menzis
Deze zorgverzekering verzekert meer en kost minder.
Al verzekerd bij Menzis, dan kan men elk moment gebruik maken van de collectiviteit. Niet verzekerd bij Menzis! Aan het eind van het jaar is overstappen mogelijk. Kijk hiervoor op www.gezondverzekerd.nl

Bijzondere bijstand
Er zijn kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is. Het moet gaan om noodzakelijke kosten die men door persoon- lijke (individuele) omstandigheden niet uit het lage inkomen kan betalen en die men nergens anders vergoed krijgt.
Tot en met december 2022 kan eenmalig een energietoeslag aangevraagd worden. Zie voor meer informatie www.hengelo.nl/energietoeslag.

Individuele inkomenstoeslag
Wie minimaal drie jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft en tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd is en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering, heeft eenmaal per 12 maanden recht op een inkomenstoeslag.

Studietoeslag
Wie een studie volgt en daarvoor een tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) of studiefinanciering (WSF) krijgt. En die als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat is naast de studie bij te verdienen, kan studietoeslag aanvragen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
De gemeentelijke belastingen zijn: onroerendezaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing. Met een laag inkomen en geen vermogen kan men kwijtschelding krijgen. Kijk hiervoor op www.gbtwente.nl. Voor de hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Soms lukt dat niet zonder ondersteuning. U kunt dan voor informatie en advies bij de gemeente terecht.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Als geldtekort in een gezin een belemmering is om de kinderen te laten sporten of aan muziekles of een creatieve cursus mee te laten doen, dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur uitkomst bieden.Aanvragen kan alleen door een intermediair. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Speciaal voor Hengelo
(je hebt een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm) Het Kindpakket in Hengelo bestaat uit:
– een jaarlijkse bijdrage voor schoolkosten voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar;
– het krijgen van een (gebruikte) fiets. Maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste twee jaar voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar;
– een bijdrage voor zwemlessen. Maximaal twee maal per kind tot en met 17 jaar dat niet over een KNZB zwem- diploma beschikt. De bijdrage geldt voor zwemlessen in het Twentebad en bij zwemschool Zin in Zwemmen;
– een kledingbon, eenmaal per schooljaar voor kinderen tot en met 17 jaar;
– een identiteitskaart, eenmaal in de vijf jaar;
– één computer/laptop, eenmaal in de vijf jaar per gezin met
schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar;
– een bijdrage voor vakantie activiteiten, eenmaal per jaar; o een bijdrage voor educatieve of maatschappelijke activiteiten. Een bijdrage voor sportieve of culturele activiteiten van kinderen kan aangevraagd worden bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur;
– gratis lidmaatschap van de speel-o-theek.

Vanuit het Sport- en cultuurfonds kunnen volwassenen de volgende bijdragen krijgen:
– een bijdrage voor sportieve-, culturele-, educatieve-, recreatieve- of maatschappelijke activiteiten;
– gratis abonnement bij de bibliotheek van Hengelo.

Landelijke regelingen Heffingskortingen
www.belastingdienst.nl

De Belastingdienst verstrekt heffingskortingen. Dit zijn kortingen op betaalde belasting. Elke heffingskorting kent eigen voorwaarden.

– Inkomensafhankelijke combinatiekorting.Voor de werken de ouder met kind met de leeftijd tot en met 11 jaar.
– Algemene heffingskorting.Voor elke belastingplichtige.
– Arbeidskorting.Voor wie een inkomen uit werk heeft.
– Ouderenkorting.Voor wie de AOW-leeftijd heeft bereikt.
– Jonggehandicaptenkorting.Voor wie een Wajong-uitkering krijgt.

Toeslagen  www.toeslagen.nl
Bij de Belastingdienst/Toeslagen zijn drie toeslagen en één budget te krijgen.
– Huurtoeslag. een bijdrage in uw huurlasten.
– Zorgtoeslag. een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
– Kinderopvangtoeslag. een bijdrage van de overheid in de kosten van kinderopvang.
– Kindgebonden budget. Een bedrag voor kinderen naast de kinderbijslag. De hoogte van het budget hangt af van het inkomen van de ouder(s), het aantal kinderen en hun leeftijd. Daarnaast is er voor de alleenstaande ouder met tenminste één kind jonger dan 18 jaar een bijdrage van de alleenstaande ouder-kop.

Waterschapslasten  www.GBLT.nl
Jaarlijks kan men (gedeeltelijk) kwijtschelding vragen voor een tweetal waterschapslasten: de verontreinigingsheffing en voor de ingezetenenomslag. Kwijtschelding bij de gemeente betekent niet automatisch ook kwijtschelding bij het water- schap. De normen van het waterschap zijn strenger.

Studiefinanciering en tegemoetkoming WTOS   www.DUO.nl
Er bestaat recht op studiefinanciering voor jongeren tussen 18 en 30 jaar oud die een voltijds beroepsopleiding volgen. Scholieren van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming gaat in op de eerste van het kwartaal volgend op die waarin je 18 jaar bent geworden.

Persoonsgebonden Budget (PGB)   www.SVB.nl
Naast ‘zorg in natura’ kan men een PGB aanvragen. Een PGB is een geldbedrag waarmee men zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kan inkopen die men nodig heeft. Men kan een PGB krijgen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar ook vanuit de Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Men kan een PGB aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kinderbijslag  www.SVB.nl
Wie in Nederland woont of werkt en een kind heeft, kan kinderbijslag krijgen. De kinderbijslag is voor kinderen tot 18 jaar. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag uit.

Dit is een uitgave van de gemeente Hengelo, sector sociaal. Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo

U kunt ook hieronder klikken voor het overzicht van de gemeente [openen in een nieuw tabblad.]
Pagina 1
Pagina 2

gemeente logo's

Vakantiespelen breidt uit

 

Op steeds meer plekken in Hengelo kunnen kinderen spelen in de laatste twee weken van de zomervakantie. Dat komt door een grote groep vrijwilligers. Er worden allerlei dingen ondernomen met de kinderen: van naar het bos gaan tot een zeskamp.

Kinderen kunnen naar de locaties De Tempel in Groot Driene, de Hengelose Es, de Dichtersbuurt en Nijverheid.
Op elke locatie is een gedreven groep vrijwilligers. Zij bedenken het programma , bereiden het voor en voeren het uit”, laat de organisatie weten.
Meehelpen als vrijwilliger?
Info: 06-17020877.

(Hengelo’sWeekblad, 21 juni 2022 )

groepsfoto Wijkracht JMZ team

Wijkracht JMZ-café Hengelo. Jonge Mantelzorgers krijgen hun eigen ontmoetingsplek!

Een plek waar jonge mantelzorgers kunnen samen komen, chillen, ervaringen uitdelen, films kijken en meer. Die plek was er nog niet in Hengelo, maar volgens onderzoek van ‘De Denktank’, is hier wel behoefte aan. Wie anders dan Wijkracht JMZ pakte deze wens meteen op en opende het allereerste JMZ-café Hengelo.

Een ontmoetingsplek voor jonge mantelzorgers in Hengelo, die was er nog niet. Wijkracht JMZ vond dat hier wat aan moest gebeuren en opent elke vierde dinsdag van de maand de deuren aan de Mozartlaan 161 van 16:00 tot 18:00 uur voor jonge mantelzorgers.
‘Wij vinden het belangrijk dat er een plek is voor jongeren waar zij met lotgenoten gezellig kunnen bijkletsen, ontspannen en vooral even andere dingen kunnen doen dan mantelzorgen,’ zegt Jolien te Hennepe , coördinator van Wijkracht JMZ. ‘Daarom starten wij dit JMZ-café. Een laagdrempelige plek voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar. We hebben de leeftijd zo breed mogelijk gehouden tijdens deze JMZ-café zodat de jonge mantelzorgers kunnen leren van de ervaringen van de oudere jongeren. Op deze manier kunnen de jonge mantelzorgers elkaar helpen, denken we.’

Een ontmoetingsplek voor jong en oud
Het JMZ-café zal ook thema middagen organiseren waar een bepaald onderwerp aan bod komt die herkenbaar is voor jonge mantelzorgers.
‘We willen eerst kijken hoe het JMZ-café gaat lopen en hopen natuurlijk dat het gaat groeien en de jonge mantelzorgers ons weten te vinden.’ zegt te Hennepe. ‘Geleidelijk aan willen we bij succes ook meer kijken naar gastsprekers, (jonge) vrijwilligers die het JMZ-café tot een nog mooier iets kunnen maken.

Elke vierde dinsdag
Het JMZ-café is iedere vierde dinsdag van de maand van16:00 tot 18:00 uur aan de Mozartlaan 161. Nieuwsgierig? Houd dan de sociale media van Wijkracht JMZ in de gaten of mail naar: jmz@wijkracht.nl

groepsfoto Wijkracht JMZ team

Natuur en Milieu Overijssel zoekt bomenliefhebbers voor basisscholenproject “van zaadje tot boom”

Na een succesvolle pilot gaan dit jaar 23 basisscholen in Overijssel van start met het project “Van zaadje tot boom”. In dit project verzorgen leerlingen hun eigen boompje. Natuur en Milieu Overijssel zoekt bomenliefhebbers, -specialisten of -kenners die de basisscholen willen inspireren en begeleiden. Als zogenaamde bomenconsulent bied je de scholen prachtig lespakket aan van lesbrieven, werkbladen en educatieve filmpjes en begeleid je de leerlingen in het traject “van zaadje tot boom”.

Educatief project
Met het educatieve project worden kinderen op een interactieve manier betrokken bij het onderwerp bomen. Zo leren ze wat een boom nodig heeft om goed te kunnen groeien en hoe ze een boom goed kunnen verzorgen. Ook ontdekken ze waarom bomen zo belangrijk zijn voor een gezonde aarde en voor onze eigen gezondheid. Op de Nationale Boomfeestdag op 10 november 2022 gaan de door de leerlingen opgekweekte boompjes de grond in.

De bomenconsulent
Bomenconsulenten zijn vrijwilligers die de scholen begeleiden in het educatieve project. “De ideale bomenconsulent kan leuk vertellen over bomen en neemt kinderen mee in de wondere wereld van bomen en het belang van bomen”, aldus coördinator Peter Adema van Natuur en Milieu Overijssel. Voor aankomend bomenconsulenten staat een interessante training en inspiratiesessie op het programma. Interesse om boomconsulent te worden of wil je meer weten? Neem dan contact op met Peter Adema via p.adema@natuurenmilieuoverijssel.nl. Het project loopt van juni 2022 tot en met november 2022

Iedereen een boom
Het project “Van zaadje tot boom” is onderdeel van het Overijsselse “Iedereen een Boom” dat als doel heeft 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel te planten. Deze actie is de provincie Overijssel in 2018 gestart met een heel simpel doel: één boom voor elke inwoner van Overijssel. We willen dus toe naar 1,1 miljoen bomen. Iedereen kan meehelpen om die 1,1 miljoen te bereiken. Je kunt reeds geplante bomen aanmelden op de website iedereeneenboom.nl. Hier vind je ook meer informatie over de actie en handige plant-tips.

Quinn (14 jr) zijn broertje Dyon (11 jr) heeft de ziekte van Duchenne

De Week van de Jonge Mantelzorger: Niet te missen…

‘Het maakt niet uit dat hij een spierziekte heeft, Dyon is gewoon mijn broertje.’
Quinn (14 jr) zijn broertje Dyon (11 jr) heeft de ziekte van Duchenne. Dat betekent dat thuis veel om zijn jongere broertje draait en dat hier veel zorg bij komt kijken is bij Quinn zijn gezin de ‘normaalste zaak’ van de wereld.
‘Ik wil met mijn broertje veel leuke dingen doen. Zoals spelletjes, samen slapen in het weekend op zijn kamer en het leukste: samen met de hond wandelen.’
Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving.
Dat kan een ouder zijn, een grootouder, goede buur of zoals bij Quinn, zijn broertje. Het zorgen voor een ander ervaren zij als gewoon en het geeft ook voldoening, daarentegen kan het ook zwaar zijn.

Voor je naaste zorgen is normaal
‘Ik wil niet dat Dyon als iemand met een ziekte wordt gezien, maar gewoon dat hij bij ons hoort.’
Quinn en zijn broertje zitten stralend naast elkaar. Als jonge mantelzorger heeft hij een missie. Dyon moet met alles meekunnen doen zover zijn spierziekte dat toelaat. Zijn grote broer doet daar ook alles aan.
Het zorgen voor zijn broertje is voor hem normaal. Dat doe je gewoon. Toch is het dat niet wanneer je het vergelijkt met zijn leeftijdsgenootjes die deze zorg niet kennen.

Week van de jonge mantelzorger
Om hem en alle andere ‘Quinns’ te ondersteunen en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de nationale Week van de Jonge Mantelzorger. Ook in Twente worden er speciaal voor jonge mantelzorgers activiteiten georganiseerd door Wijkracht JMZ.
Vaak beseffen jonge mantelzorgers en mensen uit hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Toch is het goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn?

Niet missen
Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorgers, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie al op jonge leeftijd. Dit jaar gaan we door met de bewustwordingscampagne Niet te missen.

In Hengelo
Wijkracht JMZ organiseert in Hengelo allerlei activiteiten. Zo kunnen kinderen/jongeren vanaf 6 jaar vrijdag 3 juni meehelpen met schilderen van een decor, die zaterdag gebruikt wordt voor een leuke fotoshoot! Compleet met visagie of schmink omdat we vinden dat de Jonge Mantelzorger wel eens in ‘the picture’ mag staan.

Quinn (14 jr) zijn broertje Dyon (11 jr) heeft de ziekte van Duchenne

Quinn en Dyon
Quinn vind het een goede zaak dat er een week van de jonge mantelzorger is.
‘Ik hoop dat ze komende week met veel jonge mantelzorgers en leuke begeleiders leuke activiteiten gaan doen en dat de ambassadeurs veel aandacht gaan geven.’
Dyon vindt dat Quinn niet te missen is thuis als superbroer en Wijkracht JMZ vindt dit voor alle jonge mantelzorgers. Kijk daarom komende dagen extra goed om je heen en zet deze niet te missen helden in het zonnetje.
Kijk voor meer informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger en de Niet te missen-campagne op weekvandejongemantelzorger.nl of vind ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.

 

Gratis bijengastlessen voor alle basisschoolleerlingen in Overijssel

Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat is een groot probleem, want zonder bijen geen appels, peren of aardbeien! Vanuit de Bijenbeweging Overijssel is de campagne Scholen voor Bijen opgezet om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met biodiversiteit en het belang van insecten, en de wilde bij in het bijzonder. Alle basisscholen in Overijssel kunnen nu gratis gastlessen aanvragen van een bijengastdocent om te leren over deze belangrijke bestuivers.

De bijengastles
Het team van lokale bijengastdocenten staat te popelen om basisschoolleerlingen vertellen en beleven hoe mooi en belangrijk bijen zijn. Wist je bijvoorbeeld dat er meer dan 360 soorten bijen leven in Nederland, en dat hommels eigenlijk ook bijen zijn? Naast bijengastlessen kunnen scholen ook gratis lespakketten aanvragen over insecten. Hiermee leren leerlingen over de leefgewoontes van insecten, hun rol in de natuur en in het bestuiven van ons voedsel. De bijengastles kan aangevraagd worden op de website van NME Overijssel: www.nmeoverijssel.nl/nieuws

Bijen helpen
Samen kunnen we zorgen dat de leefwereld van bijen, hommels, zweefvliegen en andere bestuivers verbetert. Het leefgebied van een enkele bij is soms maar een paar honderd meter groot. Daarom is het belangrijk dat we allemaal, tuin voor tuin, perk voor perk, in actie komen. De Bijenbeweging Overijssel stimuleert scholen, gemeentes, bedrijven en inwoners van Overijssel om zich in te zetten voor de bij. Samen kunnen we zorgen voor genoeg eten en genoeg nestplekken voor alle verschillende bijensoorten. En daar kun je niet jong genoeg mee beginnen!

bijen gastles

Handje helpen met vakantiespelen

Plezier voor kinderen in de vakantie.
In de meivakantie en zomervakantie
door Stefan Wegdam

De vakantiespelen in Hengelo wordt nieuw leven ingeblazen. Kinderen kunnen in twee vakantie op meer locaties spelen dan vorig jaar. “Maar we hebben daarvoor ook meer vrijwilligers nodig. Het zou mooi zijn als ze zich de komende tijd aanmelden”, zegt Errol Herder namens de organisaties van de vakantiespelen.

Er zijn twee vakanties waarin de kinderspelen worden gehouden.” Als je iets goeds wilt doen voor de maatschappij, zou je moeten gaan helpen bij de vakantiespelen”, vindt Errol Herder. Er wordt geprobeerd om in de laatste week van de meivakantie en de laatste twee weken van de zomervakantie iets moois op poten te zetten. Dat is van 2 tot en met 6 mei en van 15 tot en met 19 en van 22 tot en met 26 augustus. Van maandag tot  en met vrijdag zijn er dan activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. “Het is bedoeld voor kinderen om weer bij elkaar te komen. Ze kunnen hun buurkinderen ontmoeten en bewegen. De vakantiespelen zijn vooral heel belangrijk voor kinderen die niet op vakantie gaan, maar ze zijn voor alle kinderen leuk.” Nu wil de organisatie uitbreiden. De komende vakantiespelen zijn op vier locaties. ” Door de groei van het aantal locaties zijn nieuwe vrijwilligers nodig. Al met al ongeveer vijftien”.

‘Door de groei zijn nieuwe vrijwilligers nodig’
Herder verwacht dat er wel belangstellenden zijn. “Vaak willen mensen helpen op de locatie als de spelen al begonnen zijn. Ze kijken er naar en vinden dat leuk. Maar wij zouden graag zien dat ze zich aanmelden. Dat maakt het gemakkelijker om het te organiseren. Ik verwacht dat er wel genoeg vrijwilligers zijn om het op alle locaties door te kunnen laten gaan”, zegt Herder. “Als vrijwilliger begeleid je in een grote groep activiteiten, die je zelf bedenkt. Je kunt ook alleen komen helpen wanneer het zover is en het organiseren aan anderen overlaten. Het voelt goed zoiets moois voor kinderen te doen. De vakantiespelen zijn altijd feest, dus is het heel gezellig”,weet Herder, die nu hoopt dat er zich belangstellenden melden. De vakantiespelen zijn op zeven plekken in Hengelo.

AANMELDEN BIJ ERROL HERDER

De vakantiespelen zijn bij Kulturhus Hasselo, De Tempel Groot Driene, De Hengelose Es, De Jeugd, ‘t Lansink, De Nijverheid en de dichtersbuurt. De dichtersbuurt is dit jaar voor het eerst een locatie voor de vakantiespelen. Het programma van de spelen verschilt per locatie, maar er komt ook veel overeen. Knutselen, springkussen, sporten, water en lekkernijen.
Info en aanmelden : bel of whatsapp met Errol Herder op 06-17020877

(Hengelo’sWeekblad: 15maart2022)

Ingezonden brief

“Beste bestuursleden van onze buurtvereniging Groot Driene,
graag laat ik hieronder weten, dat ik deze brief heb verzonden naar de afdeling PvdA van Hengelo naar aanleiding van het interview met Marie-José Luttikholt in het Hengelo’s Weekblad van 15 februari jl.
Want hoe mooi zou het zijn dat er een eigen buurthuis in Groot Driene zou komen:”

Beste Marie-José en PvdA collegae,

Met aandacht heb ik het betreffende interview gelezen: hier komen aandachtpunten naar voren waarvoor PvdA Hengelo zich sterk gaat maken.
Met name wordt als doel vermeld, dat over vier jaar elke wijk een buurthuis moet hebben. De ‘korte lijnen’ met de burgers spreekt me zeer aan.

Wij wonen in Groot Driene, een grote wijk met veel inwoners en met nog eens een ferme uitbreiding in de nabije toekomst.
Wij missen erg een buurthuis, een eigen wijkcentrum in het hart van Groot Driene zelf: een plek waar bewoners elkaar zouden kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen worden georganiseerd.

De Kasbah verderop is in onze beleving geen voorziening voor ons buurtbewoners; het staat veel te ver weg qua afstand én qua beleving.
Hier wordt wel een en ander geregeld, maar het is geen gastvrije inloop zoals bv. het Kulturhoes in de Hasseler Es. Dit laatste is een prachtig voorbeeld van een plek waar ontvangst, leestafel etc. aanwezig is, met een heus welkomstgevoel.

Dit is wat ik iedere bewoner van Groot Driene zou gunnen. Een eigen buurthuis, zo’n ontmoetingsplek met zeker ook culturele activiteiten en eenvoudig samen kunnen komen voor een praatje en kop koffie. Waar we lezingen kunnen organiseren, activiteiten voor jong en oud, exposities e.d.

Graag uw reactie of PvdA zich hiervoor wil inzetten? Wat zou ik kunnen bijdragen voor jullie in deze ontwikkelingslijn?

Vriendelijke groet,
Isis Zengerink

Concert for Dreams, benefietconcert voor WensAmbulance Oost Nederland 5 november 2021.

WensAmbulance Oost-Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk, ANBI erkend. De stichting heeft als doel de laatste wensen van (pre-)terminale patiënten en langdurig zieken mogelijk te maken door passend liggend vervoer te bieden. WensAmbulance Oost Nederland heeft meer dan 100 vrijwilligers die tezamen al ruim 2600 wensen hebben vervuld van inwoners uit Overijssel en de Achterhoek.
Op 5 november a.s. organiseert ‘Concert for Dreams’ een geweldig benefietconcert bij Noaberz café, het ontmoetingscentrum van Dinxperlo in het Kulturhus.
De avond wordt gepresenteerd door Edvard Niessing, voormalig Nederlands radio-dj en nieuwslezer.
Het wordt een enorm spektakel met bands en bekende artiesten die belangeloos hun medewerking verlenen. Het hoogtepunt van de avond is het optreden van The All Stars Band, bestaande uit een keur aan muzikanten uit diverse muzikale hoeken die speciaal voor dit goede doel gaan optreden.

Met dit benefietconcert wordt geld ingezameld voor stichting WensAmbulance Oost-Nederland, zodat er nog meer wensen werkelijkheid kunnen worden.
Kaarten kosten €15,- en zijn te koop via de website van Noaberz: https://www.noaberz.nl/evenement/concert-for-dreams/

Wij willen zoveel mogelijk mensen laten meegenieten van dit waanzinnige
muziekfestival. Iedereen is van harte welkom!

𝐁𝐞𝐧 𝐣𝐢𝐣, 𝐨𝐟 𝐤𝐞𝐧 𝐣𝐢𝐣, 𝐢𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐞𝐫𝐧𝐬𝐭𝐢𝐠 𝐳𝐢𝐞𝐤 𝐢𝐬, 𝐚𝐟𝐡𝐚𝐧𝐤𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐯𝐚𝐧 𝐥𝐢𝐠𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐯𝐞𝐫𝐯𝐨𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐡𝐞𝐭 𝐞𝐜𝐡𝐭 𝐠𝐞𝐰𝐞𝐥𝐝𝐢𝐠 𝐳𝐨𝐮 𝐯𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐨𝐦 𝐛𝐢𝐣 𝐝𝐢𝐭 𝐟𝐞𝐞𝐬𝐭𝐣𝐞 𝐚𝐚𝐧𝐰𝐞𝐳𝐢𝐠 𝐭𝐞 𝐤𝐮𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐳𝐢𝐣𝐧? Laat het ons dan weten via ons wensformulier op https://wensambulance.nl/wens-aanvragen/, zodat zij wellicht iemand kunnen verrassen met zo’n leuke avond.

Meer informatie over Stichting WensAmbulance Oost Nederland kun je vinden op onze website, www.wensambulance.nl.

K.N.V. EHBO- Hengelo start nieuwe cursussen

Na de zomervakantie verzorgt de Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo weer een cursus Eerste Hulp (het EHBO-diploma). Op woensdag 15 september 2021 start een avondcursus Eerste Hulp die zoals voorgaande jaren geheel klassikaal gegeven wordt.

Het verlenen van eerste hulp kan levensreddend zijn. De cursus is inclusief verslikking, reanimatie, het bedienen van de AED, verbandleer en de eerste hulp aan kinderen tevens zijn lesboek, materialen, LOTUS en examen inbegrepen. De lessen worden gegeven van 19.30 tot 22.00 uur. U ontvangt een diploma van het Oranje Kruis.
Kosten bedragen € 195,00

Reanimatie / AED
Regelmatig starten wij een reanimatie / AED cursus. Hiervoor geldt een open inschrijving.
Deze cursus duurt één vrijdagavond van 19.00 tot 22.30 uur.
De cursus is incl. lesboek en materialen. U ontvangt een certificaat. Kosten bedragen € 30,00

Eerste hulp aan Kinderen

Op zaterdag 18 september en 20 november start er een cursus Eerste Hulp aan Kinderen. Deze cursus is speciaal voor ouders, verzorgers, leerkrachten, gastouders, oppasmoeders, overblijfmoeders en begeleiders van verenigingen en sportclubs. Deze cursus laat geen vraag onbeantwoord. Cursustijden zijn van 8.30 tot 17.00 uur en is incl. reanimatie / AED, verband en hulpmiddelen, lesboek, materialen en examen.
Kosten bedragen € 95,00

Coronaveilig
De cursusavonden en het examen worden op een veilige en verantwoorde wijze gehouden. Daarbij worden de coronarichtlijnen van de overheid strikt gevolgd. De groepsgrootte is beperkt en de lesruimte biedt voldoende gelegenheid om afstand tot elkaar te houden. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd en bij de oefeningen draagt u (door de EHBO beschikbaar gestelde) handschoenen. Uiteraard blijft u thuis bij gezondheidsklachten. Over het inhalen van lessen worden afspraken gemaakt. Indien de cursus van overheidswege wordt stopgezet, kunt u op latere datum de cursus zonder extra kosten afmaken en examen doen.

Aanmelding en kosten
Alle cursussen worden gegeven in ons EHBO gebouw “De Spil” W. de Clercqstraat 23, 7553 VA Hengelo.
Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de cursus. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar. Alle informatie over de cursussen is te vinden op https://ehbo-hengelo.nl . Daar staat ook een inschrijfformulier.
Voor informatie of aanmelding kunt u ook contact opnemen met 074-7501501 of mailen naar cursussen@ehbo-hengelo.nl .