Nieuwsarchief 2011

28 december 2011

Buurtbonnen in 2012 ! Er zijn wel wat dingen aangepast.

De succesvolle buurtbonnenaanpak blijft ook in 2012 bestaan. Wel is er een aantal dingen aangepast. Zo gaan bewonersorganisaties beslissen over de toekenning van de buurtbonnen, is de volgorde van binnenkomst niet meer bepalend en zijn er in 2012 twee rondes buurtbonnen. Deze wijzigingen zijn mede ingegeven doordat de buurtbonnen onderdeel gaan uitmaken van een geheel nieuw Hengelo’s subsidiesysteem rondom bewonersbudgetten. De vorige rondes buurtbonnen werden gefinancierd vanuit het rijk. Om ook na het wegvallen van deze rijksbijdrage een substantieel budget te hebben, voegt de gemeente komend jaar 50.000 euro toe aan het totale budget voor subsidie bewonersparticipatie. Hierdoor is er voor 2012 in totaal op 237.500 euro beschikbaar, waarvan 92.500 euro voor buurtbonnen. De verdeling daarvan gebeurt op basis van het aantal inwoners per werkgebied van de Hengelose bewonersorganisaties.

Bewonersorganisaties gaan beslissen over buurtbonnen

De verdeling van de Hengelose bewonersbudgetten, inclusief buurtbonnen, is samen met de bewonersorganisaties bedacht. Belangrijkste wijziging bij de buurtbonnen is dat de bewonersorganisaties aan de hand van een checklist zelf mogen beslissen over de toekenning van de buurtbonnen in hun werkgebied. De volgorde van binnenkomst is daarbij niet meer bepalend. Per jaar zijn er twee rondes. In 2012 loopt de eerste periode van 1 februari tot 1 maart 2012. Aanvragers krijgen voor 1 april een schriftelijke beslissing van de bewonersorganisatie. De tweede mogelijkheid om buurtbonnen aan te vragen loopt van 1 september tot en met 1 oktober 2012.

Buurtbonnen aanvragen?

Buurtbonnen zijn een soort waardebonnen waarmee bewoners activiteiten kunnen organiseren die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun woonomgeving. Alleen ongeorganiseerde bewoners(groepen) mogen hiervoor een aanvraag indienen. Aanvragen kunnen vanaf 1 februari 2012 worden ingediend bij de gemeente. De aanvraagformulieren en aanvullende informatie zijn vanaf maandag 30 januari 2012 te vinden op www.hengelo.nl/buurtbon en af te halen bij de diverse wijkcentra, de bibliotheek en de gemeente. Voor hulp of vragen over de buurtbonnen kunnen mensen contactopnemen met de Helpdesk Buurtbonnen via telefoonnummer 14074 of e-mail gemeente@hengelo.nl.

Nieuw subsidiesysteem bewonersparticipatie

Naast de buurtbonnen zijn er nog twee soorten subsidies. Alle bewonersorganisaties ontvangen een basissubsidie voor communicatie-, vergader- en administratiekosten. Hiervoor is in totaal 52.500 euro beschikbaar. Verder is er een subsidie voor het organiseren van wijkbrede activiteiten, waar in totaal 92.500 euro voor beschikbaar is. Voor meer informatie hierover kunnen mensen contact opnemen met de bewonersorganisatie in hun buurt.

 

20 december 2011

Wij wensen alle mensen in Groot Driene

prettige feestdagen en een gelukkig 2012


dichters besproken


woensdag 14 december 2011

Dichters besproken in De Tempel (woensdag 14 dec )

Woensdagavond  worden voor het  Straatnamenproject in Groot Driene weer een aantal Nederlandse dichters besproken. Het betreffen P.C.Hooft, Isaac da Costa, Jan Luyken en Jan Jansz.Starter.  In De Tempel vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

 

dinsdag 13 december 2011

Gemeente treedt hard op tegen dumpen afval

De gemeente wil het il­legaal dumpen van afval naast bo­ven- en ondergrondse containers harder aanpakken. Daartoe wor­den de locaties waar het meeste af­val wordt aangetroffen, in kaart ge­bracht.

Elke maand worden er zes van zul­ke hotspots aangewezen, die dan door mensen van de dienst stads­toezicht extra scherp in de gaten worden gehouden. Ze bezoeken deze plekken geregeld en stellen een opsporingsonderzoek in naar het gedumpte afval. Dat gebeurt in de directe omgeving. „Vaak leidt dit onderzoek naar de vervuiler”, meldt de gemeente.

De gemeente komt hiermee in ac­tie tegen het illegaal storten van af­val naast vuilcontainers in plaats van erin. Mensen die getuige zijn van zulke activiteiten, wordt ge­vraagd dit door te geven via de Meldingenlijn ( 074- 2459459). „ Het liefst met een signalement van de verdachte en een kenteken van een eventueel gebruikt voertuig”, zo luidt de oproep.

De handhavers van stadstoezicht kunnen boetes uitschrijven als ze de daders hebben gevonden. Dat begint bij 70 euro. Bij ernstige ver­vuiling bepaalt de officier van justi­tie de hoogte van een boete. Wan­neer er herhaaldelijk afval van de­zelfde dader wordt gevonden, past de gemeente bestuursdwang toe, waarbij de kosten van het oprui­men worden verhaald op de illega­le vervuiler. Er is het afgelopen jaar volgens de gemeente overi­gens al geregeld proces-verbaal op­gemaakt voor het illegaal storten van afval bij containers.

De extra controles houden ver­band met de invoering van het nieuwe tarievensysteem diftar per 1 januari. Dat bestaat naast een vast tarief uit een bedrag voor het aantal keren dat de Otto’s aan straat worden gezet. De gemeente wijst erop dat uit onderzoek in an­dere gemeenten blijkt dat afval­dump niet toeneemt bij de invoe­ring van diftar. „ Zeker niet bij een goede handhaving. Daarom gaan we daar nu mee aan de slag.”

(TcTubantia, 13 december)

 

dinsdag 13 december 2011

Vrijwilligers gezocht voor sneeuwruimbrigade

In de winter bestrijdt de gemeente Hengelo gladheid op wegen en fietspaden. De gemeente heeft hiervoor een gladheidbestrijdingsplan. In principe strooien we alleen op de belangrijkste wegen en fietspaden. In woonstraten wordt alleen gestrooid als veel fietsers daar gebruik van maken. Ook wordt gestrooid als deze straten een toegangsweg zijn tot basisscholen, het ziekenhuis, verzorgingstehuizen en winkelcentra. Daarnaast roept de gemeente Hengelo de inwoners en ondernemers op in de winter de gladde trottoirs voor hun woningen en winkels schoon te houden.

De afgelopen twee winters viel er echter heel veel sneeuw en vroor het langdurig. Daardoor kon de gemeente niet meer op alle plekken strooien of sneeuwruimen. Voor het geval we weer een extreme winter krijgen, kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren door de omgeving van winkelcentra, zorginstellingen, scholen of oversteekplaatsen begaanbaar te houden.

De Bewonersbelangen Weidedorp Thiemsland en de wijkraad Hasseler Es hebben zelf al initiatief genomen om vrijwilligers te mobiliseren om sneeuwschuif acties te organiseren. De gemeente is heel blij met deze initiatieven en faciliteert deze acties.

Mee doen?

Als u belangstelling hebt en mogelijkheden ziet om bij te dragen aan gladheid bestrijding in uw buurt of wijk kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar wijkaanpak@hengelo.nl, onder vermelding van ‘vrijwilligers gladheidbestrijding’. Meld daarin uw naam, adres en telefoonnummer en de acties die u wilt oppakken.  Geef ook aan welke dagen of dagdelen u of andere vrijwilligers beschikbaar zijn om sneeuw te ruimen. Zodra de extreme winterse omstandigheden zich weer voordoen, nemen we contact met u op. De gemeente zorgt dan voor sneeuwschuivers en zout.

 

11 december 2011

Hangplek en voetbalkooi  niet verplaatst.

 Ondanks overlast voor omwonenden worden de hang­plek en de voetbalkooi op de hoek Jan Prinsstraat-Staringstraat in  niet verplaatst. Bur­gemeester Frank Kerckhaert voelt er niets voor de hangplek en kooi te verhuizen naar de Sportlaan Driene, zoals omwonenden had­den gevraagd. „ Als er overlast is van jongeren, is de oplossing niet om voorzieningen te verwijderen, maar om met behulp van het jon­gerenwerk en de politie het pro­bleem aan te pakken bij de oor­zaak”, schrijft Kerckhaert aan enke­le omwonenden die 45 handteke­ningen hadden verzameld om de ‘verhuiswens’ kracht bij te zetten.
Omwonenden zeggen, zoals ge­meld, dat er geluidsoverlast is tot diep in de nacht, dat rivaliserende jongeren met elkaar vechten en dat er veel afval wordt achtergela­ten. Bovendien is er volgens hen sprake van brandstichting en ver­nieling, worden omwonenden be­dreigd en uitgescholden en wordt er door hangjongeren schade toe­gebracht aan geparkeerde auto’s.

Volgens Kerckhaert heeft de poli­tie inmiddels alle jongeren in beeld. Het gaat om een groep met ongeveer zes ‘ kopstukken’ en ver­der ‘meelopers’. Eén jongere is aan­gehouden. De ‘ kopstukken’ krij­gen in het bijzijn van hun ouders een gesprek met het Openbaar Mi­nisterie, Bureau Jeugdzorg en de politie. Hierbij wordt ‘zwaar inge­zet’ op de verantwoordelijkheid van de ouders. De ‘meelopers’ krij­gen een brief als waarschuwing die persoonlijk aan de ouders wordt uitgereikt. De brief wordt op naam geregistreerd in het poli­tiebestand. „We hopen dat hier­mee de overlast een halt wordt toe­geroepen”, zegt Kerckhaert. Vol­gens hem past op bedreiging maar één antwoord: aangifte doen. Wet­houder Janneke Oude Alink sprak gisteren met de jongeren en hun ouders. „We hebben ze gevraagd hun verantwoordelijkheid te ne­men. Wij voeren daar stevig actie in en ik denk dat dat de goede aan­pak is”, zei ze gisteravond in de raadscommissie sociaal.

(TcTubantia, 8 dec 2011)

vrijdag 9 december : uitdieping van de Swafertvijver

 


woensdag 7 december 2011

Kerstmarkt in de Kasbah

Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur  kunt u gezellig en overdekt decemberaankopen doen bij de unieke winkeltjes in de Kasbah in Groot Driene.  Twintig  standhouders bieden hun waar aan. Van zelfgemaakte kerststukken tot sieraden en haakwerk. Ingang Jacques Perkstraat.

30 november 2011

Inloopspreekuur in de directiekeet

dinsdag 29 november 2011

Dichters besproken in De Tempel

 Woensdag 30 november bespreken  neerlandici Ankie Wiegerink en Jan van der Staak en stadsdichter Reinier de Rooie werk van de dichters Everhardus Potgieter, Henriette Roland Horst, Jan P.Heije en Godfried Bomans. De plaats is De Tempel aan de Booggang. Dit ten behoeve van de zgh. ‘Straatnamenproject’. Vanaf 19.30 uur. Gratis toegang.

donderdag 24 november

Maria verschijnt in de Kasbah !

Er wordt een Advent Maria Lichtfeest gehouden  op zondag 27 november in Groot Driene. Van 16.00 tot 21.00 uur op het grasveld aan de zuidzijde van de Kasbah. Met veel licht(jes). glühwein, vertellingen, maar bovenal veel sfeer. Wim Wolbrink en zijn Karavaan der Vertellers dragen zorg voor de invulling. Twee musici van Concerto Barocco zorgen voor de juiste toon. Entree: vrije gift. Info: info@karavaandervertellers.nl  .

dinsdag 15 november 2011

Vrijwilligersfeest voor jong en oud!

Op 16 december is de afsluiting van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk in Hengelo. Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo grijpt deze dag aan om Hengelose vrijwilligers te trakteren op een feestelijke avond van 19:30 tot 22:00 uur in de Waterstaatskerk van de Muziekschool, Deldenerstraat 20 te Hengelo. Theatergroep de Rederijkers zorgt voor het entertainment .

Zijn er bij uw organisatie vrijwilligers uit Hengelo actief? Verspreid deze informatie dan onder deze vrijwilligers. Zij kunnen zich opgeven met naam en de organisatie waar zij vrijwilligerswerk doen tot 9 december. Er is wel slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol=vol!

Voor aanmelden, tot uiterlijk 9 december, of informatie neem contact op met het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo:

Drienerstraat 43

T. 074-2594841

E. info@vrijwilligerswerkhengelo.nl

I. www.vrijwilligerswerkhengelo.nl

 

3 november 2011

” Elsbeek terug in Groot Driene” . Uitvoering van het project in volle gang.

Onderstaande foto geeft ‘t traject van de werkzaamheden aan. Meer informatie is er te vinden in de nieuwsbrief

Hieronder nog wat foto’s die nu genomen zijn:

 

 

dinsdag 18 oktober

Dichters beschreven door wijkbewoners . (Tctubantia, 18 oktober )

Op zoek naar wijkbewoners die over eigen ‘straatdichter’ willen schrijven

HENGELO – Tel het maar na: in Groot Driene zijn 67 straten naar dichters en schrijvers genoemd. Nu is er een boekje in voorberei­ding dat van iedere dichter een kor­te levensbeschrijving, een illustra­tie en een fragment uit zijn of haar werk bevat. Alle bewoners van de straten krijgen straks een exem­plaar op de deurmat. Het project wordt gefinancierd met een buurt­bon. De auteurs zijn bewoners zelf: een aantal van hen beschrijft name­lijk de ‘eigen’ dichter. Of een paar dichters meer. Maar er ontbreekt nog een aantal mensen. Daarom is Paul Kuiper, de coördinator van het dichtersproject, op zoek naar wijkbewoners die hun ‘straatdich­ter’ wel willen beschrijven: Antho­nie Donker, Frederik van Eeden, W. van Haren, Van Koetsveld, A. van der Leeuw, Jan Luyken, Van Maerlant, Oltmans, Jacques Perk, Jan Prins en Roemer Visscher.
Wie zin heeft, neemt contact op met Paul Kuiper

 

7 october 2011

Elsbeek terug in de wijk. We gaan beginnen !  Feestelijke start

We gaan beginnen!

Het ontwerp is gemaakt, de vergunningen zijn binnen en de planning is rond. Tijd om te beginnen met de uitvoering van ‘t project ‘Elsbeek terug in Driene’ . Maar niet voor het officiele startsein is gegeven. Op vrijdag 14 oktober openen de leerlingen, wethouder Janneke Oude Alink en dagelijks bestuurslid Henk Holterman van het waterschap Regge en Dinkel, om 8.30 uur bij basisscholen De Stiepel en Het Kompas een prachtige tentoonstelling. Natuurlijk hebben deze als thema ‘water’. De tentoonstelling vormt het slot van de Kinderboekenweek die loopt van 5 tot en met 14 oktober. U bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst.

Zie voor meer informatie:  ELSBEEK

 

26 september 2011

Voetbaldoeltjes trapveld

Op het trapveld aan de Isaac da Costastraat / Anton van Duinkerkenstraat stonden in het verleden verplaatsbare voetbaldoelen (kanteldoelen). Wij hebben deze doelen begin vorig jaar verwijderd, naar aanleiding van een ongeval dat in het najaar van 2009 met zo’n doeltje had plaatsgevonden.

Tegelijkertijd is afgesproken dat alle trapvelden waar deze kanteldoelen stonden, geleidelijk aan nieuwe vaste doeltjes zouden krijgen.

Klachten

In 2010 was het trapveld in uw straat aan de beurt. De vaste doeltjes werden geplaatst.

Dit leidde echter tot klachten uit de buurt. Men klaagde over ballen die op de weg terecht kwamen (veiligheidsrisico) en tegen geparkeerde auto’s aankwamen (schaderisico).

Naar aanleiding van deze klachten hebben we besloten de doeltjes in de dwarsrichting te plaatsen. Op die manier zouden bovengenoemde risico’s beperkt worden. De nieuwe situatie leidde echter weer tot andere klachten. Bewoners klaagden dat de bal geregeld in de achtertuin terecht kwam.

Nieuwe, kleinere doeltjes

Bij de inrichting van de openbare ruimte is het moeilijk, of zelfs onmogelijk, om het iedereen naar de zin te maken. Bewoners hebben verschillende opvattingen én verschillende belangen. Dat is ook hier het geval.

Wij hebben geprobeerd een goede oplossing te vinden voor het probleem. We gaan opnieuw doeltjes plaatsen in de lengterichting van het veld, maar in een wat kleiner formaat (2×1 m.). Deze doeltjes gebruiken we met succes op meer plekken in Hengelo. De kleinere doeltjes kunnen wat dichter bij elkaar staan (afstand 25 meter), zodat ze verder van de weg af komen te staan. Omdat de doeltjes lager zijn zal er ook minder hard en hoog worden geschoten en zal de overlast beperkt zijn.

We hopen dat we op deze manier een oplossing hebben gevonden die recht doet aan zowel de voetballers, als aan de omwonenden.

De doeltjes worden, afhankelijk van de levertijd, in oktober of november geplaatst.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
namens dezen,
Hoofd afdeling Wijkservice
Mevrouw L.W. van Diepen

 

zaterdag 24 sept 2011

Dichters besproken in De Tempel

Woensdagavond ,28 sept, om half 8 wordt  er in De Tempel aan de Booggang in Groot Driene een presentatie verzorgd over de dichters Gerrit Achterberg, Jacob van Maerlant en Helene Swarth.

Toegang is gratis.

 

woensdag 27 juli 2011

Dankzij werkgroep netheid  ziet de milieustraat groot driene er weer opgeruimd uit!

Ondanks de containers voor papier en plastic afval werd er nog veelvuldig papier en zakken met plastic naast en tussen de containers geplaatst, ook als die containers nog niet vol waren. En wat nog erger was er werd huishoudelijk afval bij de containers geplaatst.Nadat de gemeente , op verzoek van de werkgroep netheid groot driene, een verbodsbord heeft geplaatst werd ‘t plaatsen van huishoudelijk afval veel minder. Het plaatsen van papier en plastic afval buiten de containers ging echter door.Nu heeft de werkgroep netheid het initiatief genomen om jongeren van de werkgroep, minstens 3maal in de week, dit papier en plastic in de containers te doen. Met een beetje moeite is dat best te doen. Nu is de opzet dat een opgeruimde milieustraat de mensen eerder zal aansporen geen afval buiten de containers te plaatsen.

 

woensdag 13 juli 2011

Oprichting overkoepelende bewonersorganisatie Groot Driene.

Binnenkort gaat de nieuwe bewonersorganisatie van start!

Een denk-tankteam (waarin bewoners van Groot Driene, gemeente, Welbions en Scala waren vertegenwoordigd) hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met bewoners die graag in het nieuw te vormen bestuur willen gaan zitten van de overkoepelende bewonersorganisatie van Groot Driene.

Hieruit zijn 7 aspirantleden naar voren gekomen.

Afgelopen maandag (11 juli 2011) heeft het denk-tankteam een vergadering met de aspirantleden voor deze nieuwe bewonersorganisatie gehouden in de raadskamer van het gemeentehuis.

De vergadering is als zeer geslaagd ervaren.

De nieuwe leden van de op te richten bewonersorganisatie zijn enorm enthousiast en hebben zin om aan de slag te gaan.

De nieuwe leden gaan volgende week al aan de slag met de oprichting en hopen snel officieel te kunnen starten.

De nieuwe bewonersorganisatie zal, indien nodig, op deze site

(www.groot-driene.nl) nieuws plaatsen.

U zult in de loop van dit  jaar van deze organisatie gaan horen.

 

Dinsdag 7 juni 2011

Johanna van Buren

Excursie Hellendoorn: zaterdag 25 juni a.s.

UITNODIGING

We gaan naar plekken in Hellendoorn waar Johanna van Buren gewoond en geleefd heeft . Zij wordt ter plekke op meerdere plaatsen herinnerd en haar werk wordt geëerd.

Johanna van Buren werd geboren in 1881 en leefde tot 1962. Als streekdichteres werd haar werk  geleidelijk erkend. De streektaal waarin zij dicht is meer een overgangsdialect tussen het Sallands en het Twents in. Zelf was ze nogal laconiek over de kwaliteit van haar verzen. Zij koos onderwerpen van alledag, de sfeer van haar omgeving, de natuur, actualiteiten, waar de diepere bedoeling zich laat voelen.

We vertrekken gezamenlijk per bus of auto’s. Bij aankomst: ontvangst met koffie en thee nabij de oude dorpskern met kerk, waar ook haar standbeeld staat.

Met de gids lopen we vervolgens samen het zogenaamde Goa-pad van zo’n 3 km. Haar museum treffen we op dit pad aan. Onderweg staat er ook een picknick te wachten, bij mooi weer buiten, anders onder het dak van de oude schaapskooi.

We worden als bewoners van Groot Driene als eersten uitgenodigd. Uiteraard is iedereen welkom.

Vertrek          10:00 uur Johanna van Burenstraat, hoek Piet Paaltjensstraat

Terugkomst  16:00 uur.

Vervoer         per bus bij meer dan 12 deelnemers  (anders met auto’s)

Bijdrage        8 euro all in voor reis, koffie/thee, rondleiding, gids, picknick                                                         .                                     – Gemeente en Welbions dragen bij- .

 

“O dorpien, mien darpien “

Wat lig iej doar mooi!

De roo en de goldgelle

Blae zint oew tooi

Ik stoa op den barg

Ik kieke noa oew

O, darpien, mien darpie

Wat mooj ziej toch noew!”       Johanna van Buren

Dinsdag 7 juni 2011

KOE: Officiële opening locatie Groot Driene en Kompas

Beste ouders, kinderen en andere belangstellenden,

In mei en september 2010 heeft KOE twee nieuwe locaties in de wijk Groot Driene geopend, één voor de dagopvang en één voor de buitenschoolse opvang. Inmiddels zijn er voor beide vestigingen zoveel kinderen aangemeld, dat de opvanggroepen redelijk bezet zijn.Na een periode van hard en enthousiast werken lijkt het ons dan ook hoog tijd om de locaties samen met u en de kinderen officieel te openen en er een feestelijke middag van te maken. Ook vinden we dit een goede gelegenheid om een leuke en passende naam aan de beide locaties te verbinden.

De basisschool de Drienermarke houdt in week 25 een feestweek voor de kinderen met als thema : “het Circus”. Tevens verzorgt de school op dinsdag 21 juni een open dag voor ouders en andere belangstellenden.

Op diezelfde dag, dus op dinsdag 21 juni, willen wij onze nieuwe vestigingen feestelijk inwijden. In het kader van de ‘Brede-School-gedachte’ sluiten wij ons aan bij het thema van school. Onze kinderen zullen dan ook worden omgetoverd tot echte circusartiesten.

Naast allerlei activiteiten die er georganiseerd worden rondom dit thema kunnen u en de kinderen genieten van een hapje en drankje.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om op dinsdag 21 juni vanaf 16.00 uur bij onze officiële opening aanwezig te zijn.

Rond 17.00 uur zullen de kinderen de nieuwe namen van de beide locaties onthullen.

Wij verwelkomen u graag op 21 juni!

Team Groot Driene en Kompas

 

 

mededeling Stichting Driene


mededeling Stichting Driene:

In het Europese jaar van de  vrijwilligers moet de ‘Stichting Driene’ meedelen dat de onafhankelijke Bewonersorganisatie haar activiteiten beëindigt met ingang van 1 juni 2011,

het Bestuur

 

 

woensdag 25 mei 2011

PROKKELMARKT 8 juni a.s. 11.00 – 15.00 uur

Kraampjes met allerlei leuke kado’s gemaakt door en met mensen met een verstandelijke beperking.


Zie ook : www.kadoatelierbrem.nl

Isaac da Costastraat 105   7552 VV Hengelo (ov)

Tel: 074-2423281   ( t.o. WC Groot Driene)

Em@il:   kadoatelierbrem@aveleijn.nl

Het KadoAtelier is een onderdeel van Dagactiviteiten centrum de Brem van AveleijnDagbesteding.

 

zaterdag 14 mei 2011

Dichter bij Groot Driene

Ongetwijfeld zal het boekje over Groot-Driene ook bij u in de bus zijn gevallen. De digitale versie staat ook op onze website onder ’t tabje ’ Dichter bij Groot Driene’. Daarin is sprake van een project Poëzie in de straat. Dit is een initiatief van de Stadsdichter Reinier de Rooie. Hij wil in Groot Driene in iedere straat die naar een dichter is genoemd een gedicht van de betreffende dichter aanbrengen.

Om tot een keuze van die gedichten te komen, zijn er het komende jaar een aantal bijeenkomsten in de Tempel. Tijdens die bijeenkomsten leest hij voor uit het werk van enige dichters. Het is de bedoeling dat de aanwezigen dan tot een keuze komen van het gedicht dat in de straat zal worden aangebracht.

De eerste bijeenkomst is woensdag, 18 mei a.s. om 19.30 uur in buurtcentrum de Tempel. De dichters Piet Paaltjens, Anton van Duinkerken, Hendrik Marsman en Albert Verwey passeren dan de revue.

 

maandag 11 april 2011

Tctubantia , zaterdag 9 april 2011

Grote Rekendag Drienermarke   (woensdag 13 april a.s.)HENGELO –De openbare basis­school Drienermarke aan de P.C. Hooftlaan is een van de scholen in Hengelo die woensdag 13 april meedoet aan de Grote Rekendag. Alle groepen gaan op verschillen­de niveaus met opdrachten rond combineren en redeneren. Ook zijn de ouders uitgenodigd hun re­kenkennis op te frissen en draaien met de kinderen mee in groepjes. De rekendag begint om 8.30 uur op het schoolplein. Alle leerlingen hebben een rekenyell ingestudeerd die ze laten horen als een rekenrad de kleur van hun groep aangeeft. De rekendag eindigt om 12.45 uur.