Omgevingsvisie vastgesteld

De eerste omgevingsvisie van Hengelo is vastgesteld door de gemeenteraad. Het afgelopen jaar stond in het teken van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo.

Op deze site kunt u alle informatie vinden, de pdf kunt u hier bekijken

Het tekst gedeelte uit de pdf over Driene/Groot Driene hebben we hieronder geplaatst:

{blz. 68 / 70 van de pdf}

Accenten en prioriteiten

Het buitengebied Driene bestaat uit diverse subgebieden met elk een eigen karakter. Het gebied Oud-Driene bestaat uit het agrarisch cultuurlandschap. Dit gebied heeft een aantrekkelijk landschap door de combinatie van agrarisch gebruik, beken, houtwallen en bosjes. Kenmerkend is ook het reliëf met soms hogere steilranden. De scheiding tussen het stedelijk gebied en het buitengebied is hier abrupt en scherp.Kenmerkend en karakteristiek is de rand van de wijk Groot Driene. Deze stadsrand is bepalend voor de identiteit van enerzijds de stad, en anderzijds het buitengebied. Beide sferen beïnvloeden elkaar. Het is een prettig gebied om te wonen en ondernemen in een aantrekkelijk groen decor. De gebieden ten noorden en zuiden van Oud-Driene zijn typische uitloopgebieden van de stad met een grote diversiteit aan functies.Wonen wordt gecombineerd met functies als een landgoed, golfbaan, camping, sportver-eniging, kristalbad en een aantal agrarische gronden.

Belangrijk vraagstuk dat speelt in het gebied Oud-Driene is sluipverkeer wat tot onveilige verkeerssituaties en overlast voor lokale bewoners en ondernemers. Bewoners zijn daarnaast erg gesteld op het aantrekkelijke landschap en dat willen ze graag zo houden.De boeren in het gebied geven het gebied het eigen karakter en zijn ook van belang voor behoud van het landschap. Da nabijheid van het landschap is Driene is voor het woonge-not in de aangrenzende wijken ook van groot belang.

Gebiedsdoelen

Gelet op de kenmerken van het gebied en de accenten en prioriteiten die tijdens het proces naar voren zijn gekomen, maken we in Driene onderscheid in twee deelgebieden waarvoor we andere doelen hanteren.

Oud-Driene: De Overtuin

Voor het subgebied Oud-Driene zetten we in op het gebiedsdoel historische ‘Ontspannen in het productieve cultuurlandschap’. Het accent in dit gebied ligt op lokale recreatie en verblijf in het aantrekkelijke decor van het oude agrarische cultuurlandschap.

We gaan hier inzetten op het tegengaan van sluipverkeer.Om de beleving van dit gebied als verblijf- en ontspanningsruimte te verbeteren willen we onnodig, niet-bestemming gebonden auto- en vrachtverkeer op de lokale wegen zoveel mogelijk terugdringen. Dergelijk verkeer levert het buitengebied niets op en doet alleen maar afbreuk aan de beleving en leefgenot van het buitengebied.We gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het doorgaande autoverkeer op de lokale wegen terug te dringen en de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten.

Daarnaast hebben we extra aandacht voor het aantrekkelijke landschap. Oud-Driene grenst direct aan de woonwijken van de stad. Dit levert aantrekkelijke vergezichten vanuit de wijken naar het buitengebied. Omgekeerd levert het beeld een harde en zichtbare stadsrand op.
Om het echte buitengevoel te versterken en de stadsrand aantrekkelijker in te passen, gaan we inzetten op het toevoegen en/of versterken van landschappelijke elementen zoals houtwallen. Daarmee wordt het zicht op de stadsrand doorbroken met groene elementen en krijgt het landschap meer diepte.
Boeren kunnen daar in het beheer ook een belangrijke rol in spelen, als ‘hoeder van het agrarische cultuurlandschap’.
Verder willen we de verbindingen voor langzaam verkeer tussen de stad en buitengebied verbeteren. Bijvoorbeeld door het mogelijk maken van ommetjes voor wandelingen vanuit de stad naar het buitengebied. Om de onderlinge overlast tussen stad en land tegen te gaan, werken we aan het verbeteren van het onderlinge begrip en de communicatie. Door de communicatie tussen beide ‘werelden’ kan meer onderling begrip ontstaan over elkaars wensen en behoeften.
Ook Stal Driene is als lokale ontmoetingsplek belangrijk voor de sociale cohesie. Deze voorziening vinden we belangrijk en willen graag ook in de toekomst behouden. Daarnaast gaan we onderzoeken of het nodig is om een extra retentiebekken te realiseren in Driene. Opgeslagen water is goed te gebruiken voor besproeiing van groen en gewassen in droge tijden.
Spoor/kanaalzone en Pentropsdijk: De Stad in Beweging
Voor de subgebieden ten noorden en zuiden van Oud-Driene (kanaal- en spoorzone en de Pentropsdijk en omgeving) zetten we in op het gebiedsdoel ‘Sporten en recreëren aan de rand van de stad’. Hier ligt het accent op wat grotere recreatie- en sportvoorzieningen, in balans met de overige functies in de gebieden.
We zien ook de zuidelijke oever van het kanaal als onderdeel van dit gebied. Hier is een attractiepark gevestigd dat goed past bij de andere functies in het gebied. Beide oevers van het kanaal kunnen we zo meer gaan koppelen aan recreatieve doelen. Belangrijk aandachtspunt in dit gebied is dat het als een geheel kan gaan functioneren met zo min mogelijk barrièrewerking van grote infrastructuur.

Sportfestijn H.G.V. 16 en 17 oktober 2020

Ook dit jaar gaat sportvereniging H.G.V. in de herfstvakantie en sportfestijn organiseren in het winkelcentrum Groot Driene en wel op vrijdag 16 oktober van 14.00 tot 16.30 uur en zaterdag 17 oktober van 12.00 tot 16.30 uur.

Ondanks de Covid-19 perikelen lijkt het sportvereniging H.G.V. toch leuk iets te gaan doen voor de kinderen tot 12 jaar. We hebben daartoe een behendigheidsbaan uitgezet in het pand waar voorheen Sterenborg mode zat tegenover het Noaberplein. We hebben een corona proof opstelling waarbij de ingang en uitgang verschillend zijn en de ouders vanaf het Noaberplein kunnen toekijken.

Mede met behulp van de ondersteuning van Wijkvertegenwoordiging Groot Driene en met JUMBO namens de winkeliersvereniging Groot Driene is dit festijn weer mogelijk gemaakt.

Zolang het betreffende pand nog niet in de verhuur is zijn we van plan alle zaterdagmiddagen van 12.00 tot 16.30 uur deze activiteiten voort te zetten tot aan 2021.

 

Afvalbalie

Afvalbalie  bij winkelcentrum Groot Driene

We komen naar u toe met een mobiel inzamelpunt voor afval: de Afvalbalie! De Afvalbalie is een omgebouwde, verplaatsbare, grote container waar u verschillende soorten afval die niet in de (ondergrondse) container horen gratis naartoe kunt brengen. Denk bijvoorbeeld aan een paraplu, vaas of gordijnrail. Maar ook aan de kapotte haarföhn, spiegel of dat leuke servies dat u niet meer gebruikt, maar iemand anders nog wel goed kan gebruiken. Een extra service om u een ritje naar het Milieupark te besparen. Kijk op info  wanneer de Afvalbalie bij u in de buurt staat. De Afvalbalie is geopend van 09.00-15.00 uur.

Contact opnemen? 0900 – 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Politieke zorgen over plan voor deel Kasbah

Vanuit de politiek wordt bezorgd gereageerd op de eventuele huisvesting van jongeren met een verstandelijke beperking in de Kasbah. “Er is genoeg ander vastgoed beschikbaar.”

GERARD SMINK


De politiek zal niet zonder meer accepteren dat zorginstelling Estinea en wooncorporatie Welbions een deal maken om bedrijfsruimtes en een viertal woningen in de monumentale Kasbah om te bouwen tot woonunits voor jongeren met een verstandelijke beperking.

PvdA-gemeenteraadslid Imdat Yikilmaz vroeg wethouder Bas van Wakeren in de raadsvergadering woensdag ‘of er geen andere locaties voor dit doel zijn?’ Het kan volgens hem niet zo zijn dat ‘een uniek gebouw in Nederland’ hiervoor wordt gebruikt. “In Hengelo is genoeg vastgoed beschikbaar waar die woonunits wel gebouwd kunnen worden. Maar zijn die alternatieve locaties onderzocht? Wat is de precieze rol van de gemeente hierin?”

De wethouder moest erkennen dat de Kasbah ‘uniek is.’ Maar Welbions heeft hem verzekerd ‘er alles aan te doen om de monumentale status te waarborgen.’ Ambtenaren en medewerkers van Welbions zijn met elkaar in overleg hierover. Duidelijk is ook dat het bestemmingsplan zou moeten worden gewijzigd als de zorgwoningen toch in de Kasbah zouden komen. “Afwijken van het bestemmingsplan kan, maar dan spelen veel factoren een rol”, aldus de wethouder.

“De wethouder heeft er kennelijk niet zoveel moeite mee de Kasbah te verbouwen”, stelde Yikilmaz vast. Seviey van Wier van Lokaal Hengelo sprak over ‘een ordinaire deal.’ Han Daals van BurgerBelangen: “U krijgt de architecten over u heen als u daar verbouwt.”

VVD-raadslid Jos Rikkerink bepleitte eerder ‘om in de leegstaande bedrijfsruimtes beeldend kunstenaars onder te brengen.’ Daar kreeg hij geen antwoord op.

(TcTubantia 9 oct 2020 )

Zorgen over plan Kasbah nemen verder toe

Ook al is het nog maar ‘een denkrichting’ volgens verhuurder Welbions, de vestiging van jongeren met een licht verstandelijke beperking in de Kasbah stuit op veel bezwaren.

Bewoners van de 184 woningen in de Kasbah zijn gisteren bijna allemaal persoonlijk geïnformeerd door Welbions over de eventuele vestiging van zorginstelling Estinea in leegstaande winkels aan de Bazaar en enkele woningen. Dat Welbions spreekt over ‘een denkrichting’, neemt de ongerustheid niet weg, integendeel.

Pakweg 90 procent van de bewoners zou tegen dit plan zijn. Dat blijkt althans uit een enquête van de actiegroep Bazaar Beter, die liever zou zien dat de bedrijfsruimtes geschikt worden gemaakt voor ouderen die in de Kasbah willen blijven wonen.

Aangetast

Welbions stond niet toe dat de verslaggever deze informatieronde zelf kon volgen. Bewoners die zojuist hadden gehoord over de plannen, vrezen onder meer dat het gemeentelijk monument dat de Kasbah is, door de plannen wordt aangetast. Zo zou er een uitbouw komen met tuin bij de Bazaar, waardoor de ‘openheid’ zou verdwijnen van het complex dat op palen is gebouwd.

Zo zei Geert Meuffels: “Ik kan me niet voorstellen dat Welbions dit plan doorzet als er zoveel weerstand tegen is, ook al is het nog maar een denkrichting zoals ze ook vandaag weer zeiden. Maar ze gaan het proberen. Jammer dat wij er zoveel energie in moeten stoppen om dit tegen te houden. Het is een onzalig plan.”

Oud-wethouder Lucas Schoonhoven, die ook in de Kasbah woont, zegt: “Veel dingen die Welbions zegt, zijn geen onzin. Maar over dit plan is echt onvoldoende nagedacht.”

( TcTubantia 8 oct 2020 )

Feest op het Lyceum de Grundel!

02.10.2020 Zo’n 40 leerlingen behaalden deze week hun felbegeerde Cambridge-certificaat!

Begin oktober was het feest op De Grundel. Zo’n 40 leerlingen, uit onderbouw en bovenbouw kregen het internationaal hoog aangeschreven en felbegeerde Cambridge Certificate (B2 First, C1 Advanced) uitgereikt. Samen met hun docenten vierden de leerlingen onder het genot van typisch Engelse lekkernijen dat ze hun doel hebben bereikt.

 

Op puur vrijwillige basis hebben onze leerlingen in extra lessen, twee jaar lang enthousiast en keihard aan hun Engels gewerkt, zodat ze het Engels nu vlot spreken en goed verstaan. Ook kunnen ze mooie Engelse teksten schrijven (emails, reports, proposals, essays) en goed Engelse teksten lezen. Hun voorbereiding op het examen werd ernstig bemoeilijkt door de corona-maatregelen afgelopen voorjaar. Toch zijn alle kandidaten geslaagd.

 

De Cambridge English Stream

De Engelse leerlijn is op De Grundel heel populair en succesvol. Vanaf klas 1 kunnen leerlingen er aan meedoen. Concreet betekent dit dat de kinderen in Groep 8 zich kunnen aanmelden voor de Cambridge English Stream. Vind je Engels een leuke taal en ben je bereid een extra inspanning te leveren? Dan is onze Cambridge English Stream misschien iets voor jou. Meer informatie kan verkregen worden op de ‘Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8’ op dinsdag 17 november.

lyceumdegrundel.nl

Grundellaan 367552 ED HengeloT. 074 245 7777 lyceumdegrundel@carmelhengelo.nl

Gezellig snuffelen op Kasbah Fair

De Kasbah houdt zaterdag 26 september een fair. Dit om toch weer wat activiteiten op te pakken in dit vreemde jaar. De winkeltjes zijn geopend en er staan standhouders om hun veeal zelfgemaakte producten te verkopen. Het aanbod varieert van houten decoraties, zonnepopkindjes, eigengemaakte jam, hobby spullen tot kaarten, mineralen en fossielen. De fair is bescheiden gehouden om voldoende loopruimte te creeren voor de bezoekers en de standhouders. De markt is buiten, maar wel overdekt. Ook is er gratis parkeergelegenheid. Kom gezellig snuffelen bij deze unieke winkeltjes op een bijzondere locatie. De fair is van 11.00 tot 16.00 uur bij de Kasbah, Groot Driene, ingang Jacques Perkstraat in Hengelo.

Heb je interesse om als standhouder deel te nemen, er zijn nog plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via ansvisser1959@gmail.com of 0614155676.

(Hengelo’sWeekblad 22sept 2020 )