Welzijn ouderen

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is onderdeel van Wijkracht.

SWOH

SWOH
is er voor informatie, advies en ondersteuning aan ouderen, familieleden en vrijwilligers die met ouderen werken. Ouder worden betekent niet alleen tegen beperkingen aanlopen maar ook tegen nieuwe kansen. SWOH wil graag samen met u deze nieuwe kansen ontdekken en zorgen dat u uw leven kunt leiden zoals u het wilt. Onder de knop Informatiewijzer vindt u allerlei informatie over welzijn, wonen en zorg.
Kijkt u voor verdere informatie op de website van SWOH

Zwakke groepen langer thuis
Hengelo biedt meer zorg aan huis om opname in verzorgingshuis of instelling terug te dringen.
De gemeente gaat fors inzetten op voorzieningen die het voor ouderen en gehandicapten mogelijk maken om langer zelf­standig te blijven wonen. Zowel huisvesting als zorg worden daar­op afgestemd. Ook komen projec­ten van de grond die inwoners langer fit en gezond houden. Ei­gen Kracht is het toverwoord. Dat houdt in dat mensen bewust wor­den gemaakt van hun eigen poten­ties, van wat ze nog wel allemaal zelf kunnen of met hulp van hun kennissen- of familiekring.

Er wordt een groot aanbod aan woonvormen gecreëerd, verspreid over diverse wijken, die bewoners zoveel mogelijk keuze laat in wo­ning en woonomgeving. Met een provinciale subsidie van 1,1 mil­joen worden wooneenheden ge­bouwd voor verzorgd en be­schermd wonen voor ouderen. Ook Carintreggeland heeft een groot bedrag gereserveerd voor de realisatie van woningen waar zorg aan huis wordt geleverd. Voor Hengelo bedraagt dat 41 mil­joen euro. Op het terrein van welzijn wordt ingezet op ontmoeten en verbin­den, met bijvoorbeeld gezamen­lijk maaltijden, cursussen, dagbe­steding en ouderenadvies.
Dat moet in 2020 in elke wijk voor handen zijn. Ouderenadviseurs gaan keukentafelgesprekken voe­ren met oudere inwoners om te bekijken of deze hun eigen net­werk (familie en buren) effectie­ver in kunnen zetten, waardoor hun vaste mantelzorgers worden ontlast of hulpverlening minder vaak nodig is.
Begeleid wonen, (bemoei)zorg aan huis en inloop moeten wo­nen in instellingen zoveel moge­lijk terugdringen. Met behulp van dagbesteding en sociale active­ring wordt het algehele welzijn van de doelgroepen bevorderd. Ook dat kan aanspraak op hulp­verlening verminderen.

De aanpak wordt als eerste opge­zet in de wijken Groot Driene, Berflo Es en de binnenstad. Zo wordt in de Berflo Es het project Doe Mee gestart. Dat moet ertoe leiden dat tachtig procent van de bewoners van Aveleijn in de wijk (zo’n 25 personen) binnen twee jaar werkt in de eigen wijk. Zo komt er een stadsmoestuin waar voedsel wordt gekweekt voor de voedselbank, Leijn2 gaat met Ave­leijn­cliënten kleding maken van gerecycled materiaal, cliënten kunnen bij HVV helpen bij onder­houd en catering en er komt een ontmoetingsplek, Uit&Zo die ge­legenheid biedt voor ontmoeting en verbinding.

In Groot Driene brengt een wijk­scan in kaart welk zorgaanbod de wijk kent. Er wordt ingezet op meer samenhang in de zorg.