Wijkvertegenwoordiging

De Stichting Wijkvertegenwoordiging is m.i.v. dec 2023 gestopt!

 

Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene.
De Wijkvertegenwoordiging vergadert maandelijks  in de Tempel

Wijkvertegenwoordiging januari 2022:

Ellen Jöersen , plaatsvervangend secretaris
Eva Van Tuijn , penningmeester  (evavantuijn@groot-driene.nl)
Olaf Jansen,lid,coordinator buurtbonnen

De leden van het bestuur van de Wijkvertegenwoordiging oktober 2020:

vacant, voorzitter
Mireille van den Enk, secretaris
Eva van Tuijn, penningmeester  (evavantuijn@groot-driene.nl )
Olaf Jansen , lid, coördinator buurtbonnen
Ellen Jöersen, lid

Postadres: Booggang 2, 7552 JZ Hengelo
Telefoon: 06 17662206 (ook voor WhatsApp te gebruiken)
E-mail: wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl
KvK 5405242
ABN-AMRO 52.90.15.528

————————————————————————————————

De Wijkvertegenwoordiging vergadert maandelijks  in de Tempel
De leden van het bestuur van de Wijkvertegenwoordiging op 1 januari 2018 :

Marijn Kruijsen, voorzitter
Nancy ter Avest, secretaris
Eva van Tuijn, penningmeester
Olaf Jansen, lid, coördinator buurtbonnen
Ricki Kuipers, lid
Jeannette Pelgrom, lid
Ellen Jöersen, lid

Postadres: Booggang 2, 7552 JZ Hengelo
Telefoon: 06 17662206
E-mail: wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl
KvK 5405242
ABN-AMRO 52.90.15.528

Jaarverslag over 2017

Jaarverslag 2017 :

https://groot-driene.nl/wp-content/uploads/2018/08/Jaarverslag-2017-definitief.pdf

Jaarverslag over 2016
Dit jaar verslag geeft een beknopt overzicht van activiteiten en van de Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene in 2016. Het kan inzicht geven aan belangstellende bewoners en kan dienen ter verantwoording aan subsidiegevers.
De stichting heeft ten doel: het ontwikkelen van de wijk Groot Driene te Hengelo (Overijssel) tot een wijk die behaaglijk en veilig is voor allen die er leven, wonen en/of werken en de wijk als zodanig te behouden.
De stichting zet in voor goede contacten en verstandhouding tussen bewoners onderling en anderen in de wijk en voor activiteiten die bijdragen aan woongenoegen en milieu.
Het werk van de stichting wordt geheel gedaan door vrijwilligers.

Bestuur van de Stichting op 1 januari 2016
de heer M.W.M. (Marijn) Kruijsen, voorzitter
de heer R. (Rudolf) Wibbelink, secretaris
mevrouw J.M. (Jeannette) Pelgrom, penningmeester
mevrouw H. (Ricki) Kuipers, lid
de heer O.D. (Olaf) Jansen, lid
mevrouw E. (Ellen) Jöersen, lid

Jeannette Pelgrom treedt per 7 maart 2016 terug als penningmeester van de Stichting. Ze blijft lid van het bestuur. Mevrouw E. M. van Tuijn wordt per 20 januari 2016 benoemd als lid van bestuur en per 7 maart 2016 als penningmeester van de Stichting.

Vergaderingen van het bestuur
Het bestuur vergadert op 20 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december en 21 december 2016
In de vergadering op 21 december wordt het eerste lustrum van de Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene gememoreerd en gevierd.

Besluiten en overwegingen
De Werkgroep Netheid –beduidend ouder dan de Stichting- wordt een werkgroep van de Stichting.
Algemene afspraken en regelingen voor werkgroepen van de Stichting worden vastgesteld.
We besluiten in het voorjaar 2017 een bijeenkomst te organiseren voor organisaties met maatschappelijk oogmerk in Groot Driene.
We ontwikkelen een wandel of fietsroute door Groot Driene, die zal leiden langs interessante gebouwen, kunstwerken, aanplantingen en straten.
Ine Krol biedt een plan aan voor het doortrekken van wandelpaden, die Wijk Driene (Groot Driene) en Woud Driene (Driener Wold) zullen verbinden. We willen de ontwikkeling van dit plan daadwerkelijk steunen.

Gerealiseerde activiteiten
We organiseren een Voorjaarsborrel voor bewonersorganisaties uit Groot Driene op 23 maart. Doel is kennis maken met anderen, leren van elkaar en bekendheid geven aan de eigen organisatie. De bijeenkomst heeft succes.
We bezoeken op 11 maart de Slingerbeurs in ROC Twente. Dat levert een contract op met poppodium Metropool. Zij zullen het bestuur van de Stichting adviseren over goed gebruik van Sociale Media. Het lukt helaas niet de overeenkomst te realiseren.
We organiseren De Groene Voortuin Competitie. Dit krijgt aandacht en publiciteit in dagblad Tubantia en het Hengelo’s Weekblad. Er zijn 22 deelnemers. Deelnemers, juryleden en anderen geven veel positieve reacties. Feestelijke afsluiting op 25 oktober.
We ontwikkelen een folder met informatie over doel, werkwijze en bereikbaarheid van de Stichting.
Er is overleg met Niels Jong voorzitter van buurtvereniging De Nijhofnoabers. Verwachtingen en standpunten worden uitgewisseld en toegelicht.
Afgesproken wordt om een financiële begroting op te stellen en deze maandelijks te bespreken en bij te stellen. De bedoeling is beschikbare middelen voor wijkactiviteiten en buurtbonnen optimaal te benutten. Op 24 september vindt bij het buitentheater van de Tempel het wijkfestival Vitrine van Driene plaats. Dit festival heeft onze steun. 18 Optredens van groepen of individueel. Ongeveer 300 bezoekers.
We nomineren Pieter Meertens voor een vrijwilligers Award van de gemeente Hengelo. Hij krijgt inderdaad een award, de hoogste onderscheiding in de moeilijkste categorie.
Voor publiciteit sluiten we een contract voor plaatsing van advertenties in het Hengelo’s Weekblad.
Wij steunen de Werkgroep Netheid Groot Driene. De werkgroep Netheid doet mee aan de Landelijke Opschoondag op 19 maart.
Wij steunen de Werkgroep Website Groot Driene.
Wij steunen de Buitenspeeldag / Straatspeeldag? Groot Driene 2016.
Wij steunen het Wijkvolleybaltoernooi Groot Driene.
Wij steunen het Gymgala Groot Driene van de Hengelose Gym Vereniging.
Meerdere mensen in Groot Driene wijzen ons gewezen op de onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situatie bij de oversteekplaatsen in de PC Hooftlaan en op de nabijgelegen hoek Beethovenlaan / Laan van Driene. Ze spreken over ongelukken en bijna-ongevallen. We hebben dit eerder al bij de gemeente Hengelo gemeld. We nemen nu actie samen met de Fietsersbond afdeling Hengelo. Op een ochtend en een middag wordt samen met hen een schouw verricht om vast teleggen waar en in welke mate zich verkeersgevaarlijke situaties voordoen. Het verslag hiervan wordt aangeboden aan de gemeente Hengelo.

Buurtbonnen
De gemeente Hengelo verstrekt aan groepen bewoners subsidies (Buurtbonnen) voor initiatieven en activiteiten die de leefbaarheid van de buurt of de wijk verbeteren. Over toekenning van deze subsidies wordt advies gevraagd aan de erkende bewonersorganisatie van de betreffende buurt of wijk. Onze eigen criteria bij buurtbonnen worden ter kennis gebracht van de gemeente en aan de algemene criteria toegevoegd.
Rond de Buurtbon die werd aangevraagd voor de speelplek aan de Bellamystraat ontstonden eerder onverkwikkelijkheden. Op 21 februari 2016 wordt dit afgesloten met koffie en taartjes op uitnodiging van Jan Bron, wijkwethouder.
Onze aanvullingen op de gemeentelijke criteria voor toekenning van Buurtbonnen worden op papier gezet.
Er blijken nog middelen voor Buurtbonnen uit voorgaande jaren te zijn. Deze worden aangewend voor de verfraaiing van installatiekasten aan de straten in de omgeving van de Piet Paaltjensstraat.

Buurtbonnen voor activiteiten in Groot Driene toegekend in 2016:
Aanvrager                              Adres                                        Activiteit                                            Bedrag
A. van den Berg     A. v Duinkerkenstraat           fietsaanleunbeugels                               1212
N. Jong                     Koolzaadstraat                        Buurtactiviteit Nijhofnoabers                125
G. Mengerink          E. du Perronstraat                  Pannenkoekenfeest/Kerstfeest             640
J. Stubbe                  G. Bomansstraat                    Sportdag voor kinderen                            595
GJ. Leusink              G. Bomansstraat                    Whatsapp borden                                        400
Hr Damste                Frank Santmanstraat           Buurtapp                                                         200
F.W. van de Ven      Eendengang                  Toegankelijkheid Theotheater verbeteren 1598
K.L. Kuiperij            Oude Grensweg                      Whatsapp borden                                          100
N.T. Pen                     Roggeweg                                 Straatfeest                                                         130
A. Winters                Anna Bijnsstraat                     Straatfeest                                                          280
Muziek bij de buren  wijkoverschrijdend          Muziek bij de buren                                      1225

Vertegenwoordiging en overleg
Stichting Tuindorp ’t Lansink organiseert op 24 maart een Lenteborrel voor bewonersorganisaties in Hengelo. Wij zijn vertegenwoordigd.
Overleg met Jan Bron, wijkwethouder, op 24 november.
De Werkgroep Subsidies van de gemeente Hengelo komt bijeen op 19 januari in het Proggiehoes in Beckum en op 28 september in ‘de Oelerschool’ in Oele. Wij zijn aanwezig.
Het Wijkplatform Groot Driene vergadert op 13 april en 2 november. Wij zijn aanwezig.

Overige onderwerpen
Het bestuur van stichting ´de Tempel´ geeft in februari bericht dat de Wijkvertegenwoordiging niet meer hoeft te betalen voor het gebruik van koffie/ thee tijdens haar vergaderingen.

Financiële positie
Boekhouding en bankgegevens worden gecontroleerd door de kascommissie. Beiden zijn in orde bevonden.
Financiële middelen bestaan nagenoeg geheel uit jaarlijkse gemeentelijke subsidies. Er wordt steeds binnen dat budget begroot en gehandeld. Daarom is deze subsidie toereikend voor onze activiteiten.
Er is een afzonderlijk financieel jaarverslag 2016 opgesteld. Dat dient ook ter rekening en verantwoording bij de gemeente Hengelo.

Contactgegevens
Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene
Postadres: Booggang 2 ,7552JZ Hengelo
E-mail: wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl
Telefoon: 06-17 66 22 06

De wijk Groot Driene is het deel van de gemeente Hengelo ten zuiden van de spoorweg naar Oldenzaal en ten oosten van de spoorweg naar Enschede. De Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene zet zich in voor de bewoners van de wijk, in het bijzonder voor goede onderlinge contacten voor de woonomgeving.

——————————————————————————————————————–

Stichting Wijkvertegenwoordiging  Groot Driene is een organisatie voor de bewoners.
Ze zet zich in
– voor goede contacten en verstandhouding tussen bewoners onderling
– voor activiteiten die bijdragen aan woongenoegen en milieu.

Het werk van de stichting wordt geheel gedaan door vrijwilligers.

Groot Driene: voor de gemeente Hengelo is de wijk Groot Driene het gehele gebied tussen spoorlijnen naar Enschede en naar Oldenzaal. In die wijk woont een verscheidenheid aan mensen.

De Wijkvertegenwoordiging ondersteunt twee werkgroepen:
– Werkgroep Netheid: jongeren ruimen op zaterdag de omgeving van winkelcentrum Groot Driene op.
– Werkgroep Website: verzorgt website www.groot-driene.nl met informatie over de wijk.

Doorlopende activiteiten:
– onderhouden van contacten met bewonersorganisaties
– hulp bij verwerven subsidies uit buurtbon of wijkbudget
– onderhouden van contacten met gemeente
– ondersteuning ideeën van wijkbewoners voor een betere wijk

In maart 2016 gaven we een succesvolle voorjaarsborrel voor bewonersorganisaties uit Groot Driene op 23 maart. Doel is kennis maken met anderen, leren van elkaar en bekendheid geven aan de eigen organisatie.

In lente, zomer en herfst 2016 organiseerden we een Groene Voortuin Competitie. Dit kreeg aandacht en publiciteit in dagblad Tubantia en het Hengelo’s Weekblad. Deelnemers en juryleden waren enthousiast over het evenement. Vele anderen gaven positieve reacties. Er was een feestelijke afsluiting op 25 oktober.

In 2016 gaven we verder steun aan:
– de Buitenspeeldag
– het Wijkvolleybaltoernooi
– het Gymgala Groot Driene

De Wijkvertegenwoordiging vergadert maandelijks  in de Tempel

De leden van het bestuur van de Wijkvertegenwoordiging:

Marijn Kruijsen, voorzitter
Nancy ter Avest, secretaris
Eva van Tuijn, penningmeester
Olaf Jansen, lid, coördinator buurtbonnen
Ricki Kuipers, lid
Jeannette Pelgrom, lid
Ellen Jöersen, lid

Postadres: Booggang 2, 7552 JZ Hengelo
Telefoon: 06 17662206
E-mail: wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl

KvK 5405242     ABN-AMRO 52.90.15.528